Revista Art-emis
Clubul de la Roma PDF Imprimare Email
Dr. Florin M?trescu   
Luni, 22 Octombrie 2012 01:52
ARCoR„Dac? Clubul de la Roma are vreun merit, acesta este întâietatea în a se r?zvr?ti împotriva ignoran?ei sinuciga?e a omenirii cu privire la adev?rata ei condi?ie." (Aurelio Peccei)

„Primul raport al Clubului de la Roma a creat o und? de ?oc în toat? lumea. [...] Banca Na?ional? a României ?i Asocia?ia Român? pentru Clubul de la Roma (A.R.C.o.R.) organizeaz? conferin?a interna?ional? cu tema „The Power of the Mind" în cadrul c?reia va fi marcat? cea de-a 40-a aniversare a primului raport al Clubului de la Roma, intitulat „Limits to Growth", raport care a ini?iat o dezbatere despre umanitate ?i natur? ce este continuat? ?i ast?zi. [...] 2012 este un an festiv pentru Clubul de la Roma, având în vedere c? s?rb?torim 40 de ani de când am lansat „Limits to growth". Când acest raport a fost publicat a creat o und? de ?oc în toat? lumea, inclusiv în ??rile comuniste. Pot ar?ta acest ultim aspect pentru c? am fost într-o ?ar? comunist?. Eram tân?r în România ?i am discutat despre primul raport al Clubului. Prima aparen?? public? în 1973 a fost cu ocazia primului raport al Clubului de la Roma. Ast?zi, fiind în recesiune, în special în Europa suntem în recesiune, nu ne place s? spunem c? trebuie s? punem limite cre?terii. Poate ne place s? punem limite masei monetare". (Mugur Is?rescu - Guvernatorul B.N.R. - octombrie 2012)[1]

Clubul de la Roma

- Denumirea „Clubul de la Roma" nu are nimic comun cu ora?ul Roma, Vaticanul, sau Biserica catolic?. Ovin Demaris a calificat preocup?rile acestei organiza?ii secrete drept o „afacere murdar?" (Dirty Business), în spatele s?u stau „Comitetul celor 300" („Clubul" fiind considerat ca unul din instrumentele de lucru cele mai puternice ale acestuia)"Black Nobility" (în acest sens, unii atribuie ideea „Clubului" reginei luliana a Olandei) , „Marshall Fund" (vom reveni asupra lui) ?i clanul Rockefeller care a ?i donat, dealtfel, „Clubului" terenul unde-?i are sediul general (Bellago, Italia).

- În fondarea sa în 1968, un rol major i se acord? lui Aurelio Peccei, cel mai vechi pre?edinte al concernului Fiat (un multi-conglomerat gigantic, aflat în mâna Comitetului celor 300"), în care „Black Nobility" de?ine cote importante din ac?iuni ?i profit (Ex. Agnellis ?i al?ii). Spre a-?i realiza „misiunea" Peccei a absolvit cursurile la „Tavistock Institute" (considerat „mama" institutelor de „sp?lat creierul" din lume, fondat cu sprijinul lordului Bertrand Russel, fratele lui Aldous Huxley, Kurt Levin ?i Eric Trist), sub bagheta vestitului general maior John Rawlings Rees. Urm?torul pas în „finisarea" cuno?tin?elor sale 1-a reprezentat „cartierul general al NATO" de unde Peccei a selec?ionat oameni de prim? mân?; n-au lipsit, desigur, nici conexiunile cu celelalte organiza?ii ale ilumina?ilor, Bilderberg, Trilaterala etc.

Componen?a „Clubului" este identic? cu a unui grup interna?ional apar?inând „Establishment"-ului, cu membri din 25 de ??ri, înglobând între 50 ?i 100 de persoane. Ei sunt oameni de ?tiin??, educatori, economi?ti, industria?i etc., cu func?ii în guverne na?ionale, sau asimila?i deja de „guvernul interna?ional" („international civil servants"), mul?i dintre ei fiind membri ai C.F.R. ?i ai familiei Rockefeller.

Obiectivele „Clubului din Roma"

Obiectivele „Clubului din Roma" sunt de-a dreptul terifiante, între ele înscriindu-se:
- Unificarea lumii ?i constituirea unui „Guvern Mondial" format dintr-o elit? (mason? - n.a.) care va ac?iona asupra unui num?r de „10 regiuni administrative" (numite astfel în cadrul unui raport al clubului, datat din 1973) care se afl? în stare de „flux" (adic? cu grani?e deplasabile, ceea ce are ca efect conflicte etnice ?i r?zboaie aduc?toare de bani bancherilor interna?ionali ce finan?eaz? confrunt?rile ?i vând armamentul p?r?ilor beligerante ?i, în al doilea rând, contribuie substan?ial la reducerea popula?iei; în sfâr?it, introduce în capul oamenilor ideea c? na?ionalismul ?i patriotismul sunt cauza tuturor relelor, inclusiv a r?zboaielor, f?cându-i tot mai ap?i s? renun?e la suveranitatea na?ional? ?i s? accepte „noua ordine" ?i „guvernul mondial", aduc?toare de pace!), în 1973 se chemau „regate" (Kingsdoms), denumire ce ulterior a disp?rut, revenindu-se la „regiuni". În teribila lucrare a lui Gary Kah, este redat? harta lumii cu cele zece regiuni concepute de „Clubul de la Roma", în cadrul c?rora Rusia poart? num?rul 5, având înglobate între noile ei fruntarii România ?i toate celelalte ??ri ex-socialiste satelite.

Con?tiin?? global?, cu biseric? unic? într-o comunitate global?

Func?ionând ca gigantica socialist-iluminist? „Think-Tank" ?i beneficiind de activitatea unora dintre cei mai buni cercet?tori din lume, Clubul de la Roma î?i propune s? realizeze o „con?tiin?? global?" cu o „biseric? unic?" într-o „comunitate global?", în care fiecare individ s?-?i dea seama c?: „unitatea de baz? a cooper?rii umane ?i a supravie?uirii s-a mutat de la nivel na?ional la nivel global" (scrie „Comitetul executiv al Clubului la pag. 147 a lucr?rii sale, „Mankind at trie Turning Point" - „Omenirea la r?scruce"). Din aceea?i surs? afl?m de asemenea, c? ?elul final este „schimbarea fundamental? în distribuirea averii ?i venitului, deoarece distribuirea averii ?i a venitului nu se va mai face pe baza liberului schimb, când produc?torul î?i vinde munca ?i produsele la pre?ul pie?ii ?i este pl?tit dup? cât valoreaz? oferta lui pe pia?a liber?, „noua ordine mondial?" prevede ca omul s? fie sclavul total ?i perpetuu al „guvernului mondial" care-i cere maximum de efort ?i, în schimb, îl hr?ne?te, îl îmbrac?, îl cazeaz?, cât? vreme este produc?tor, dup? care urmeaz? euthanasia, adic? suprimarea lui blând?. „Na?ionalismul" este dat pe mâna a?a-ziselor partide extremiste, în realitate crea?ii ale regimurilor comuniste repom?date ?i socializate, la comanda „mondiali?tilor. În sânul popula?iei apar repulsie ?i reticen?? pentru elementele men?ionate, aceasta aruncându-o mai devreme sau mai târziu în bra?ele „mondiali?tilor".
- Noua religie, cu elemente satanice ?i oculte, va fi cea a „erei noi" (New age) în care se vorbe?te de „noosfer?", adic? „intelectul colectiv"; noosfera poate fi g?sit? în scrierile oculte ale lui Pierre Theilhard de Chardin, care se pare c? au influen?at foarte mult religia „erei noi".
- Un scop important ?i nedisimulat urm?re?te s? frâneze dezvoltarea industrial? ?i cercetarea ?tiin?ific?, în special în S.U.A., distrugând-o în economie ?i agricultur?, în acest sens, la conferin?a Clubului, din 1980 (imediat dup? victoria în alegeri a lui Reagan, pre?edinte nemason ?i neagreat de mondiali?ti), la Washington D.C., plecându-se de la cartea lui Sir Bertrand Russel („The Impact of Science on Society" - „Impactul ?tiin?ei cu societatea") s-a formulat un plan concret de „control al activit??ilor interna?ionale ale S.U.A..
- La aceea?i conferin?? s-a mai discutat anularea politicii conservatoare a lui Reagan, prin „radicalizarea" (socializarea) partidului democrat; în acest sens, la aceea?i întâlnire a fost prezent Anthony Wedgewood Benn, ?eful sociali?tilor britanici, un strateg al „Fabian- Society" ?i un adept al „r?zboiului între clase", în formularea cunoscut? nou? ca „lupta de clas?". O lun? mai târziu, tot în Washington, s-au întâlnit aceia?i oameni, la care s-au ad?ugat invita?ii, ajungându-se la 2.000 de participan?i, având ?i persoane venite din partea grupului „Heritage-Foundation", finan?at de magnatul berii, Joseph Coors. Aceast? funda?ie a avut ca protagoni?ti pe ?ir Peters Vickers ?i Alfred Milner (membri ai „mesei rotunde"), Willy Brandt (evreu sefard, alias Herbert Ernst Karl Frahm, unul dintre cei mai importan?i oameni de contact ai K.G.B.-ului în Europa, descendent al unei familii de evrei sefarzi din Lubeck), Olof Palme (cu antecedente de produc?tor porno, dar membru al Comitetului celor 300), Fran?ois Mitterrand (?i el membru al „Comitetului celor 300"), Philip Agee (ex-agent CIA ?i membru al aceluia?i comitet), Bettino Craxi (?eful sociali?tilor italieni, arestat de câ?iva ani pentru corup?ie, leg?turi cu mafia ?i loja P2), Michael Harrington (de la „Institutul de studii social-democratice din Washington"), necunoscutul la acea vreme, Felipe Gonzales (devenit ulterior primul-ministru al Spaniei ?i ?eful sociali?tilor spanioli), Jerry Rifkin (evreu, ministru de Externe al Angliei, în guvernul conservator ce 1-a precedat pe Tonny Blaire, actualul prim-ministru laburist), Gar Apelrovich (reprezentând cel mai mare institut de studii socialiste din SUA „Institute for Policy Studies"), socialistul american Ron Dellums (din California), Gloria Steinham (organizatoarea „Mi?c?rii libert??ii femeilor" din SUA, vizitat? în urm? cu ani de zile de comunista evreic? Kollontay, agent? sionist? ?i a Comminternului). Remarcabil este c? reprezentan?ii „Interna?ionalei socialiste", ca Brandt, Palme ?i Benn, aveau întâlniri zilnice cu reprezentan?ii lui „State Departament" (Cyrus Vance, Henry Kissinger), la o adunare ce s-a autodenumit „înmormântarea Statelor Unite". În capitala S.U.A., 2.000 de comploti?ti interna?ionali, de coniven?? cu tr?d?tori din „Establishment", conlucrau la ruinarea Americii, sub ochii binevoitori ai serviciilor secrete americane, dovad? peremptorie a formidabilei infiltr?ri a ilumina?ilor. La adunarea urm?toare, din Lucatti (Vene?ia), delegatul Michael Harrington (prezent ?i la Washington) îl cita astfel pe Willy Brandt: „Willy Brandt dore?te pr?bu?irea sistemului social în Europa, ceea ce va antrena dup? sine acela?i lucru în S.U.A.". Prin activitatea ilumina?ilor, S.U.A. este oricum, din punct de vedere social, distrus?, cu un moral ?i un spirit al esteticii degradate, într-un cuvânt, în dec?dere; trebuie dat? numai lovitura de gra?ie. În planul „Clubului de la Roma" intrau chiar de atunci m?suri de destabilizare financiar? a SUA: dobânzi variabile, dobânzi ridicate pentru împrumuturile contractate de Guvernul American la Federal Reserve Bank (FED); s-au mai propus, în acela?i scop al destabiliz?rii sociale, stimularea ?i declan?area conflictelor rasiale ?i între clase, pân? la r?zboaie civile, (luptele de strad? devastatoare din California din urm? cu câ?iva ani se plaseaz?, cu siguran??, între aceste acte de provocare ?i înscenare).
- Depopularea marilor ora?e, în special din cele supraindustrializate din America de Nord ?i dislocarea popula?iei în zonele agricole, vizând sc?derea for?ei de munc? oferit? ?i necesare industriei.

Programul de asanare rasial?

- Un aspect terifiant în activitatea „Clubului" este „programul de asanare rasial?" (Rassensanieraufsprogramm), cuplat cu reducerea la circa 2,5 miliarde de oameni a popula?iei globului, ceea ce va permite prezervarea unei elite ?i a unei mase de executan?i educate în spiritul „noii ordini" (inutil de relevat caracterul rasist ?i fascist al acestor „teze"). În acest scop, mass-media trebuie s? între?in? isteria „suprapopula?iei p?mântului", ca ?i a „crizei energetice" - prezentat?, fals, ca insurmontabil? -, pentru a justifica necesitatea m?surilor, punitive ?i asasine, recomandate de acest „club". În acest sens, Aurelio Peccei, fondatorul „Clubului" se exprim? foarte clar la adunarea C.o.R. din martie 1982 de la Paris: „Oamenii sunt ca insectele, se reproduc prea mult. Timpul este propice ca, întregul concept al na?iunilor care conduce c?tre cultura mondial?, s? fie pus în discu?ie. Credin?a cre?tin? formeaz? oameni mândri ?i o societate de vânz?tori care nu produc altceva decât o cultur? moart?, muzic? clasic? ?i mun?i de hârtie. Imaginea C.o.R. este de oameni tot mai pu?ini, consumând tot mai pu?in ?i c?rora le sunt necesare tot mai pu?ine lucruri, indiferent în ce anume situa?ie sunt" (indiferent de situa?ia social? ?i de nevoile fiec?ruia - n.a.).

La subcapitolul dedicat scopurilor Masoneriei, vom da detalii asupra metodelor recomandate pentru reducerea „consumatorilor inutili", spre beneficiul acelui 5%, constituit din elita profitoare. Oricum, pentru vremurile contemporane, campionii „re?etelor" de eutanasie în discu?iile ?i conferin?ele masonice pe aceast? tem? au fost ?i vor fi membri C.o.R.. „Credibilitatea" lor nu mai este contestat? de nimeni, de când, în „palmaresul" lor ?i-au înscris: înl?turarea lui Nixon (folosind organele lor de ?oc din pres?, ce le apar?in, Washington Post ?i New York Times), eficien?a în începutul „erod?rii" Japoniei prin societatea deschis? de Rockefeller „Japan Geselschaft" ?i Suntory Stiftung", prin mijloacele „indirecte" cu sorginte din vremea generalului Douglas Mc Arthur, cum ar fi îndoctrinarea cu idealuri socialiste ?i democratice, schimb?ri culturale în detrimentul tradi?ionalului, ac?iunile conduse de doi absolven?i ai lui „Tavistock institute" ?i fanatici ai C.o.R., Danieli Bell ?i Daniel Yankelovich, r?spândirea „Church of SatanT, consumul de droguri, sexul excesiv ?i tolerarea pân? la apologie a homosexualit??ii.

„Noi nu doar vorbim, ci ?i facem!"

Cel mai „conving?tor" argument amintit deja este îns? cel rezumat în rândurile urm?toare: Despre C.o.R. s-a turnat în urm? cu câ?iva ani un film cvasidocumentar, interzis spre difuzare ?i din care s-au mai p?strat vreo 5 copii (videocasete). Acest film, „The Club of Rome" descrie explicit efectele criminale ale m?surilor recomandate de grupul ce st? în spatele acestui club. Toate persoanele, începând cu cei prezen?i la munca de filmare sau având vreo conexiune oarecare cu producerea acestui film, inclusiv personalul necalificat, de serviciu, al studioului de filmare au fost - dup? încercarea de a-l da publicit??ii - omorâ?i pân? la unul. În t?lm?cire româneasc?: „Noi nu doar vorbim, ci ?i facem". Cu toat? sinceritatea, ?i din modesta noastr? convingere, îi credem, din toat? inima.

În final, o list? incomplet? a membrilor clubului în care, în afar? de europeanul (decedat) Willy Brandt, figureaz?, probabil cu un anumit tâlc, numai americani: William Whispinger (Asocia?ia Interna?ional? a ma?ini?tilor), ?ir Peter Vickers Hali, Stuart Butler ?i Steven Hessler (to?i trei de la „Heritage Fondation), Lane Kirkland (pre?edinte A.F.L.-C.I.O.), Irwin Suall (MI6), Roy Maras Cohn (ex-consilier al lui Mc Carthy), Henry Kissinger, Richard Falk (Princetown University), Douglas Frazier (Asocia?ia produc?torilor de automobile), Max Fisher (United Brands Fruits Company), Averill Harrimann (intim al familiei Rockefeller), Jean Kirkpatrick (ex-ambasador al S.U.A. la O.N.U.), Elmo Zumwalt (Admirai, US-Navy, Michael Novak (American Entreprise Institute), Cyrus Vance (ex-secretar de stat), April Glaspie (ex-ambasador în Irak), Milton Friedman (economis: Paul Volcker (F.R.B.), Gerald Ford (ex-pre?edinte S.U.A.), Charles Percy (senator), Raymond Matthuis (senator), Michael Harrington (membru al „Fabian Society" de culoare socialist?), Samuel Huntington (?eful planului de distrugere a na?iunilor), Clairborne Pell (senator), Patrick Leahy...

Grafica - Ion M?ld?rescu

------------------------------------------------------
[1] http://www.cotidianul.ro/isarescu-primul-raport-al-clubului-de-la-roma-a-creat-o-unda-de-soc-in-toata-lumea-195788/
footer