Revista Art-emis
Demolarea simbolurilor na?ionale PDF Imprimare Email
Cezar Adonis Mihalache   
Joi, 18 Octombrie 2012 04:58
Ziua Armatei Române Pentru par?zile L.G.B.T. se g?sesc bani, pentru campanii electorale de?an?ate ?i „aranjate" se g?sesc bani, pentru Ziua Osta?ilor Patriei se face economie. Pân? ?i s?raca bucat? de Românie din stânga Prutului g?se?te bani pentru o parad? militar?. Guvernului României, nu! (Ion M?ld?rescu)

Cinstirea jertfei înainta?ilor

Un ministru al ap?r?rii care nu este capabil s? onoreze memoria înainta?ilor, care nu lupt? pentru dreptul Armatei Române de a defila de Ziua Na?ional? a ??rii în serviciul c?reia se afl?, nu are ce s? caute în fruntea o?tirii. Nu are dreptul de a mai fi acolo din clipa în care anun?? fie ?i doar posibila necelebrare a Zilei Na?ionale de c?tre Armat? din presupuse considerente financiare. La rându-i, un guvern care accept? o asemenea abordare a economisirii la buget, iar??i nu are dreptul s? mai ?in? în mâini frâiele ??rii. C?ci, acel ocârmuitor care nu este interesat s? asigure cinstirea jertfei înainta?ilor, este cu atât mai pu?in probabil s?-i pese în vreun fel de urma?ii acestora. Desigur, dac? la 1 Decembrie ar fi fost rost de o nou? suspendare a pre?edintelui, de un referendum ori chiar anticipate, nu s-ar fi pus problema fondurilor. S-ar fi g?sit bani pentru organizarea unor alegeri chiar în acea zi în care celebrarea eroilor neamului nu ar mai fi fost posibil? din cauza lipsei de fonduri la buget.

Într-adev?r, poate c? nu mai sunt suficien?i bani la buget, dar asta este numai vina guvernului care ?i-a pus ca prioritate achizi?ii aberante, inclusiv a unor fiare ruginite din Portugalia pe post de avioane de lupt?. ?i ar fi poate justificat?, folosind ca marot? criza economic?, o redimensionare a amplorii manifest?rilor dedicate zilei de 1 Decembrie. În nici un caz nu este acceptabil? insinuarea posibilit??i de a nu se mai organiza nimic sub patronajul Armatei Române. Pentru c?, atunci, este clar c? altele sunt jocurile, iar scopul vizeaz? de fapt conturarea unei noi etape în procesul de strivire, ?tergere ?i desfiin?are a simbolurilor noastre na?ionale.

În fond, este visul maghiarimii politice de a vedea un 1 Decembrie cât mai sumbru. F?r? fast, f?r? celebr?ri... Or, dup? ce am permis maghiarimii politice s? întineze Ziua Na?ional? a României, arborând drapelele în bern?, noi singuri punem ast?zi um?rul la disolu?ia dreptului pentru care s-au jertfit atâtea genera?ii de eroi: onorul la drapelul Demnit??ii Na?ionale. Iar totul este parte a unui proces pe care numai noi pare c? nu vrem a-l cuprinde în dimensiunea lui hidoas?. La nivel central, acolo unde se tânguie ocârmuirea a s?r?cie, s-au g?sit bani inclusiv pentru comemorarea Holocaustului! Iar la nivel local, acolo, în Harghita, Covasna ?i Mure?, oricât de mari ar fi neajunsurile românilor, se g?sesc mereu bani pentru finan?area ac?iunilor „culturale", paramilitare ?i antistatale, ale forma?iunilor extremiste maghiare.

S-au g?sit bani pentru a „renova" Arcul de Triumf doar pentru a asigura ?tergerea numele Budapestei din rândul ora?elor eliberate de c?tre Armata Român?

Acum, dup? ce ni s-au desfiin?at unit??ile militare din Ardeal, dup? ce s-au g?sit bani pentru a „renova" Arcul de Triumf doar pentru a asigura ?tergerea numele Budapestei din rândul ora?elor eliberate de c?tre Armata Român?, se încearc? ?inerea o?tenilor în cazemate chiar de ziua Na?iunii Române. Deja, în Harghita ?i Covasna, Statul Român a renun?at la simbolurile sale, permi?ând sufocarea Drapelului Na?ional, acolo unde mai este arborat pe cl?diriile institu?iilor publice, între cârpele secuie?ti ?i maghiare. Se schimb? denumirile str?zilor cu nume ale eroilor neamului pentru a se înscrie numele unor criminali de r?zboi maghiari. Se las? în paragin? monumentele eroilor români în vreme ce apar tot mai multe obeliscuri impun?toare dedicate veneticilor. Închinate acelora care i-au ucis pe cei ce îi d?m ast?zi jos din Panteonul Na?ional. În jurul monumentului din Parcul Carol s-au pus cordoane desp?r?itoare pentru a nu-i mai l?sa pe românii s? se apropie pentru a le citi copiilor numele de jertf? ale acelora care au pierit în r?zboaiele de reîntregire. Pe alte monumente se urc? basflemitor, cu picioarele lor pline de noroiul intrigii social-politice, fel ?i fel de personaje. Monumentalul „1907" din Bucure?ti a fost t?iat bucat? cu bucat? la ordinele unui primar-ordonan?? care, la festivit??i, se g?te?te fudul în uniforma de general în rezerv?. Cât? ipocrizie! Casa „Cr?i?orului Mun?ilor" este periodic devastat? ?i înjunghiat? în inima românismului de c?tre urma?ii hoardelor de venetici, dar nimeni, niciodat?, nu vede nimic. Iar la mitingurile lor de protest, româniilor prea vocali le sunt confiscate steagurile tricolore de c?tre jandarmii-epigoni.

Mâna ce coboar? de la chipiu pentru a îndesa argin?ii tr?d?rii

Cu fiecare efigie demontat?, cu fiecare virtute c?lcat? în picioare, suntem împin?i tot mai aproape de momentul propriei noastre disolu?ii. O ?ar? care nu mai are nici m?car voin?a de a-?i impune dreptul la cinstirea zilei devenirii sale, este o ?ar? condamnat? la uitare. ?i de parc? toatea acestea nu erau de ajuns, ast?zi, Demnitatea Na?ional? ne este întinat? ?i de cei chema?i tocmai s? vegheze la fruntariile onoarei, mâna ce coboar? de la chipiu pentru a îndesa argin?ii tr?d?rii având pe ea grade tot mai înalte. ?i cum po?i s? crezi c? totul este o întâmplare când sugestia neonor?rii simbolurilor na?ionale, chiar a necelebr?rii Zilei Na?ionale a României, vine sub mandatul aceluia care, ca prim? m?sur? ca pre?edinte al unui partid social-democrat, a impus suspendarea festivit??ilor de 1 mai?! De aceea, când tricolorul nu va mai flutura la fruntariile ??rii, s? nu ne întreb?m cum am ajuns acolo... S? nu ne mir?m c? hotarele ne vor fi fost mutate, prin brazdele-mormânt ale înainta?ilor, pe sub monumentele ?i simbolurile devenirii noastre na?ionale. C?ci poporul care accept? r?m??i?e de criminali în trupul ei este sortit s? nu-?i mai ridice privirea din p?mânt.

S? ne a?tept?m oare ca la urm?toarea „economisire" de fonduri dictat? de la nivel central s? fie vizate ?i costurile legate de arborarea drapelului na?ional pe numeroasele cl?diri ale institu?iilor publice? Tot ce se poate! Ba, chiar s? nu ne mire dac? se va impune ?i renun?area la înlocuirea periodic? a drapelelor decolorate ?i rupte pentru c?, fire?te, nu vor mai fi bani! Se vor g?si îns? fonduri s? în?l??m pe mai departe steagul Uniunii Europene ?i, Doamne fere?te, „dona?ile" de altfel de flamuri... footer