Revista Art-emis
Creditul restant ?i Mafia sistemului bancar PDF Imprimare Email
  
Duminică, 23 Septembrie 2012 21:31
Mircea B?trânu
Ei î?i distrug via?a! Distruge-o ?i tu pe-a lor!
Prin aceea?i procedur?"[1]

Despre creditul t?u restant [2]

http://viitorul.wordpress.com/2010/12/09/s-a-sinucis-vreun-angajat-al-firmelor-de-recuperare/

Mai mult de jum?tate din popula?ia ??rii are angajate credite bancare iar o parte extrem de important? a ei, treizeci la sut?, nu-?i mai poate respecta angajamentele de plat?! La un asemenea nivel nu se mai poate vorbi despre eroare individual? sau despre rea inten?ie! Nu sunt în România cinci milioane de oameni tâmpi?i sau ho?i! ?i în nici un caz nu este o reavoin?? sau politici de creditare gre?ite (a?a apreciaz? conducerea statului ?i a sistemului bancar din România)! Mi-e scârb? s?-l mai v?d pe omul ?sta, Traian B?sescu, ajuns pre?edinte al României prin slug?rnicie excesiv? fa?? de structuri externe ??rii, dând vina pe oamenii care au f?cut împrumuturi la b?nci! Nu numai el, dar ?i Mugur Is?rescu promoveaz? aceea?i acuza?ie asupra omului care s-a îndatorat! Despre purt?torul de cuvânt al bancherilor mondiali (spus ?i al B.N.R.), Adrian Vasilescu, nici nu mai e nevoie s? mai spun ceva. Privi?i-l! I se umezesc ochii când se refer? la dreptul b?ncilor asupra oamenilor!

În Grecia este aceea?i situa?ie, în Bulgaria, Spania, Polonia, Ungaria, Slovacia ?i alte ??ri, lumea a ajuns disperat? datorit? situa?iei datoriilor c?tre b?nci! Cu toate acestea, b?ncile realizeaz? profituri imense pentru o lume din ce în ce mai s?rac?! Poate cineva s? cread? c? toate acestea sunt întâmpl?ri sau consecin?ele crizei mondiale? Poate cineva s? mai cread? c? zeci si sute de milioane de oameni au gre?it f?când împrumuturi bancare ?i apoi r?mânând f?r? venituri? În România situa?ia este ?i mai grea datorit? administra?iei proaste a statului ?i a slug?rniciei excesive fa?? de interese externe! Oamenii sunt împov?ra?i de datorii iar dup? ce au fost îndemna?i s? fac? tot felul de credite bancare, acum sunt l?sa?i s? urle în pustiu. Presa e plin? de cazuri de sinucideri pentru c? oamenii nu mai rezist? psihic presiunii exercitate de c?tre firmele de recuperare!

De ce s-a ajuns aici? Ce înseamn? datoria bancar?? Al cui e jocul ?sta mizerabil ?i ce facem s? sc?p?m de porc?ria asta? În cele ce urmeaz? vom intra în miezul acestei structuri de tip mafiot!

B?ncile, Hipermarketurile ?i globalizarea [3]

Acesta este capitolul 2 al prezent?rii. În capitolul unu „Despre creditul tau restant si mafia sistemului bancar" am prezentat o situa?ie general? legat? de creditele bancare ?i imposibilitatea celor mai mul?i de a le pl?ti! Tot acest sistem de creditare este unul malefic, pus la punct prin procedura Globaliz?rii ?i în interesul controlului ?i supunerii popula?iei! Nu numai în România se întâmpl? asta.

Trebuie totu?i s? prezint aici câteva date: globalizarea este un procedeu prin care un interes local se extinde pe zone continentale ?i apoi la nivelul întregului Glob p?mântesc (globalizare) prin decizie! Eu fac o distinc?ie de termeni ?i numesc astfel:
- Mondializare - procedeul natural de extindere al intereselor la nivelui întregului P?mânt
- Globalizare ca fiind procedeul impus, invaziv, al acestei extinderi.
Spre exemplu, televiziunea, cultura (cartea, arta, expozi?iile), internetul, competi?iile sportive, transporturile aeriene, înv???mântul, s-au extins natural la nivelul P?mântului, deci putem spune c? sunt parte din Mondializare!
Sistemul bancar, pia?a energetic?, hidrocarburile ?i o?elul, hypermarketurile ?i mare parte din produc?ia de bunuri (alimentele ?i electronicele), investi?iile în infrastructur?, armamentul, produsele farmaceutice ?i medicale, parte din industria auto ?i transporturi sunt create prin acest procedeu numit Globalizare.
Globalizarea impune, nici nu întreab? ?i nici nu cere acorduri! Faptul c? România nu mai produce locomotive, vagoane, tractoare, camioane, ma?ini agricole, utilaje miniere ?i vapoare, este un efect al Globaliz?rii ?i nu al pie?ei libere! Dar pentru ca aceste evenimente s? produc? dependen?a total? a popula?iei fa?? de produc?ia str?in?, trebuia ca o clas? politic? s? fie la dispozi?ia lor ?i s? execute aceste ordine. La noi, procedeul dependen?ei fa?? de un interes str?in s-a numit privatizare ?i prin el s-a transferat interesul general (proprietatea de stat) în interes privat str?in. Iar acum, clasa politic? aflat? la putere, execut? f?r? s? crâcneasc? dispozi?iile unor institu?ii globaliste cum sunt F.M.I. ?i W.B.

Creditul este afacerean nu ajutorul b?ncii [4]

Acesta este capitolul 3 al prezent?rii. În capitolul unu „Despre creditul tau restant si mafia sistemului bancar" am prezentat o situa?ie general? legat? de creditele bancare ?i imposibilitatea celor mai mul?i de a le pl?ti iar în capitolul 2 am v?zut ce-nseamn? o politic? globalist? ?i cum au ap?rut hypermarketurile cu sprijinul sistemului bancar! L-am auzit pe pre?edintele în exerci?iu al României declarând o prostie f?r? margini auzit? probabil pe la discu?iile cu F.M.I. sau cu vreun consilier ?colit la f?r? frecven??! O plac? învechit? care spune „Trebuie rambursate creditele indiferent de situa?ia oamenilor pentru c? în b?nci sunt banii deponen?ilor"! Este un fals grosolan ?i o minciun? f?r? margini! În primul rând c? nu exist? niciunde specificat, în condi?ii sau contract, c? atunci când depui banii în banc?, ea, banca, poate s? fac? plasamente cu banii t?i, ca s? ob?in? profit! Niciunde nu vei g?si asta la vreo banc? dar vei g?si la fondurile financiare, vezi ?i cazul Fondului Na?ional de Investi?ii (F.N.I.). Nici m?car faptul c? banca va acorda credite din banii t?i nu vei g?si. Cere?i b?ncii s? v? arate aceste clauze contractuale! Nu au ce s? v? arate! Împrumuturi acord? Casele de Ajutor Reciproc, acolo unde sunt îndeplinite trei condi?ii:
- ac?ioneaz? în sistem închis, între membri casei;
- fondurile provin din depunerile membrilor (depozite ?i cotiza?ii);
- rambursarea se face la valoarea împrumutului plus comision de administrare ?i o dobând? care s? acopere infla?ia.

Banca este o organiza?ie care face afaceri prin acordarea unor credite. Banca nu te ajut?, nu te împrumut?. Afacerea b?ncii este simpl?: pe baza unui contract de credit, banca î?i pune la dispozi?ie o sum? de bani pe o perioad? de timp iar tu vei returna suma plus dobânda prev?zut? în contract. B?ncile î?i acoper? cheltuielile prin comisioane bancare iar din dobând? acoper? infla?ia ?i realizeaz? profitul. Banca plaseaz? ni?te bani printr-un credit c?tre tine, nu pentru a te ajuta ci pentru a realiza profit. Banca face o afacere când acord? credite. Împrumutul între oameni este un ajutor pentru c? restitui aceia?i bani. Împrumutul bancar este o afacere pentru c? se plaseaz? ni?te bani pentru a realiza profit! Dobânda este profitul b?ncii.

Afacerile au întotdeauna o doz? de risc. Pentru a-?i limita riscurile, b?ncile î?i asigur? riscul de neplat? la un asigurator. Pentru creditul t?u de 5.000 euro se pl?tesc 100-400 euro la asigurator (societate de asigur?ri) sub forma unei poli?e de asigur?ri, iar în cazul în care tu nu mai po?i pl?ti, asiguratorul desp?gube?te banca. Deci banca oricum iese în câ?tig. Creditele se acord? pe un anumit termen, de la un an la treizeci de ani sau mai mult. Fiind o afacere, ea trebuie s? înceteze de drept la sfâr?itul perioadei contractuale. De aici încep problemele tale, pentru c? b?ncile au creat un sistem de control suprastatal iar justi?ia nu dispune de toate pârghiile pentru a-?i reda libertatea fa?? de acesta.

Biroul de Credit - Sistemul bancar ?i-a luat m?suri înfiin?ând un Birou de Credit, care gestioneaz? o baz? de date cu to?i cei ce au contractate credite bancare. Aceast? m?sur? este luat?, declarativ, pentru a împiedica un r?u platnic s? contracteze credite cu alte b?nci. În realitate este o baz? de date la care are oricine acces ?i cu atât mai mult institu?iile guvernamentale ?i globaliste. Nu exist? secret bancar.
Asiguratorul - A doua m?sur? de protec?ie a sistemului bancar este dat? de asigurarea creditelor pentru riscul de neplat?. Un asigurator, care are în spate un fond financiar, pe baza unui comision, asigur? riscul de neplat? al creditului c?tre banc? printr-o poli?? de asigurare! Dac? tu nu respec?i perioada de rambursare, banca îl consider? scadent anticipat ?i î?i acoper? pierderea prin încasarea poli?ei de asigurare!
Recuperatorul - Mai este banca în drept s? exercite presiuni asupra ta? NU! Are asiguratorul dreptul s? exercite presiuni asupra ta? NU! Pentru c? nu e parte din contract. Dar, în loc s? închid? contractul ?i s?-?i vad? fiecare de ale lui, a?a cum e normal, se procedeaz? la cesiunea crean?ei. Adic? dreptul b?ncii de a încasa ratele creditului de la tine, le cedeaz? unei firme numite „de recuperare pe cale amiabil?", de?i banca ?i-a încasat drepturile din asigurare.

Ai de dus o lupt? cu un sistem. Un sistem tic?los care nu este interesat de faptul c? tu ai r?mas f?r? venituri ?i nu mai po?i pl?ti. Moartea ta poate fi una din clauzele prin care asiguratorul desp?gube?te sau recuperatorul încaseaz? asigurarea. Ai de dus o lupt?. F? de bine ?i nu te da b?tut!

S-a sinucis vreun angajat al firmelor de recuperare? [5]

Oamenii sunt dispera?i, au r?mas f?r? venituri ?i asupra lor s-a dezl?n?uit infernul.
Auzi din ce în ce mai des cazuri de restan?ieri la b?nci ajun?i în situa?ia de a ceda nervos ?i de a se sinucide. P?rin?i care s-au împrumutat ca s?-?i sus?in? familia sau s?n?tatea, pensionari, tineri absolven?i ?i famili?ti care au crezut în programele de tip „prima cas?" devenit programul „ultima cale - ?treangul!", ?omeri, handicapa?i, profesori, poli?i?ti, militari, taximetri?ti, medici ?i asisten?i medicali, agricultori, muncitori, studen?i. To?i ace?ti oameni au crezut în bunul mers al societ??ii ?i în îndemnurile conducerii politice a ??rii ?i a conducerii B?ncii Na?ionale ?i s-au împrumutat. Acum sunt dispera?i, sunt în imposibilitate de plat? ?i nu mai rezist? presiunii exercitate de firmele de recuperare! În acest timp, Pre?edintele în cunoscuta-i nesim?ire ?i f?r? nicio responsabilitate, îi ceart? „ce, v-am pus eu s? face?i copii, s? v? lua?i case ?i s? v? împrumuta?i la b?nci?" iar Guvernatorul B.N.R., despre care lumea înc? mai are o p?rere bun?, revine cu declara?ii de tipul „românii s-au împrumutat prea mult!" de?i politica bancar? e stabilit? de B.N.R.. Dar voi, marii conduc?tori a?eza?i ca un blestem peste România, nu ave?i nicio responsabilitate? De ce nu-i sprijini?i pe cei ajun?i în necaz?

Revin la cazul t?u, al împrumutatului ajuns în imposibilitatea ramburs?rii datoriei.
B?ncile s-au sp?lat pe mâini, au declarat creditul t?u restant ca fiind scadent anticipat, ?i-au încasat asigur?rile de risc de neplat? ?i nu se murd?resc pe mâini cu ceea ce urmeaz?. În ecua?ia asta, b?ncile sunt curvele ce ?i-au pus rochia alb? de mireas? de?i au îmboln?vit de SIDA milioane de oameni.
Crean?a, adic? dreptul b?ncii (creditorului) asupra datoriei tale asumate prin contractul de credit, este vândut? unor firme de recuperare numite „recuperare pe cale amiabil?". Altfel spus, dac? tu ai un credit restant de 15.000 lei sau 150 milioane lei vechi, o firma preia crean?a de la banc? pl?tind 10-30% din valoare, adic? 1.500-4.500 lei.

Prima înc?lcare a demnit??ii ?i drepturilor tale vine din faptul c? nu te întreab? nimeni dac? tu e?ti sau nu de acord s? ai o datorie c?tre o alt? institu?ie. Ai încheiat un contract de credit cu o banc? ?i te-ai trezit dator c?tre o alt? institu?ie numit? „firm? de recuperare pe cale amiabil?" f?r? s? ?i se cear? acordul, iar aceast? firm? nu este parte în contractul de credit semnat de tine cu banca.

Legea este incorect?. Solu?iile sunt:
- speciali?tii în drept s? ac?ioneze în contencios legea care permite unei ter?e
- persoane juridice s? preia crean?a f?r? acordul t?u;
- statul s? legifereze falimentul persoanei.
A doua înc?lcare grav? a demnit??ii tale este rodul acestor firme de recuperare. Scrisori amenin??toare, telefoane 7 zile din 7, zi ?i noapte, pe un ton imperativ, acuzator. Cine sunt ei de î?i permit s? se substituie procuraturii ?i poli?iei, de î?i permit s? î?i tracaseze familia ?i s? te aduc? în pragul nebuniei? De ce fac asta? Credit Express, Eos-Ksi, Kruk Interna?ional ?i altele. În spatele lor sunt grupuri de borfa?i politici locali pu?i la dispozi?ia unor borfa?i interna?ionali. Punctul lor forte e presiunea psihic? exercitat? prin angaja?i la ad?postul unor call-centere. Cu greu îi ve?i identifica prin sediile lor sau nume pe internet. Pentru c? ac?ioneaz? din umbr?.

Scopul lor? Distrugerea ta. Pentru c? de?i ?tiu foarte bine c? e?ti în imposibilitate de plat?, c? ai dat faliment sau e?ti în ?omaj, ei te toac? zi ?i noapte pentru a te determina s? te sinucizi. Sinuciderea ta înseamn? încasarea poli?ei de asigurare de via?? pe care ai semnat-o când ai angajat creditul. Punctul lor slab e frica, teama. Dac? ar avea un minim de demnitate, nu s-ar ascunde. Au sedii f?r? date de contact, nume false, atitudini sfid?toare dar le e fric?! Altfel nu s-ar ascunde! Ei nu vor exercita niciodat? presiuni asupra golanilor de cartier sau a altor structuri infrac?ionale care au datorii la b?nci. Pentru c? le e fric?. Dar pe tine te ?tiu slab.

Bazeaz?-te pe punctul lor slab, pe teama lor ?i lupt?! Trebuie s? lup?i cu ei! Nu fugi, nu te sinucide. Sinuciderea ta înseamn? dezastrul familiei tale ?i succesul acestor lichele. Ai auzit îns? s? se fi sinucis vreun angajat de-al lor? Adic? tu nu mai rezi?ti ?i-?i pui ?treangul de gât. ?i ce-ai rezolvat? Ei î?i iau banii ?i trec la alt client cu probleme. L-ai ajutat tu cu ceva pe semenul t?u aflat în acela?i necaz, dac? te sinucizi? Iar tu, poli?istule care nu ai mai rezistat ?i ?i-ai pus pistolul la tâmpl?, i-ai ajutat cu ceva pe ceilal?i dispera?i? Tu te-ai sinucis iar cel ce te-a distrus psihic a mers s? bea ceva de pl?cere ?i bucurie c? a mai închis un caz ?i a luat o prim?! De ce tâmpla ta?

Tu nu mai po?i dormi de presiunea exercitat? de angaja?ii acestor firme, nu-?i mai g?se?ti locul, e?ti disperat, familia ?i se destram?, înnebune?ti cu toate problemele pe cap. În timpul ?sta, patronii ?i angaja?ii acestor firme duc o via?? excelent? de?i uzeaz? de practici naziste (terorism psihic) în rela?ia cu clien?ii b?ncilor. Ei î?i distrug via?a. Distruge-o ?i tu pe-a lor! Prin accea?i procedur?.
Noi nu avem un stat care s? te protejeze! Justi?ia are limitele ei dar trebuie s? în?elegi c? totu?i, procuratura ?i poli?ia ac?ioneaz? dac? sunt sesiza?i. Nu te limita la a r?spunde. Atac?-i! Ei sunt du?manii familiei tale. R?spunde cu aceea?i moned?! Legea Talionului „via?? pentru via??, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte!"[6] Niciun angajat sau responsabil al acestor firme nu a ajuns in instan??!

- Avertizeaz?-i. Nu intru în detalii despre responsabilitatea lor privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea 677-2001) dar A.N.S.P.D.P.C. recomand? s? trimi?i o scrisoare firmei de recuperare ?i s? le ceri s? nu-?i mai trimit? soma?ii ?i s? nu te mai sune iar dac? ei nu respect? asta atunci s? depui reclama?ie la A.N.S.P.D.C.P.
- F? plângere la procuratur? sau poli?ie pentru h?r?uire.
- Când te sun? de la firmele de recuperare înjur?-i, f?-i în toate felurile, asta te va elibera de înc?rc?tura psihic? a situa?iei;
- Identific? firmele ca sedii ?i public?-i pe net (foto, adres? ?i date de contact)
- Identific? patronii si administratorii din România ?i str?in?tate ?i public?-i pe net cu adresele domiciliului, fotografii ?i date privind familiile lor. Trebuie s? tr?iasc? ?i ei spaima pe care o tr?ie?ti tu!
- Înfrunt?-i direct ?i f?r? team?. Mergi la sediul lor. F?r? s? te umile?ti. Arat?-le c? nu ?i-e team? ?i c?-i înfrun?i oricând. Indiferent dac? e?ti femeie sau b?rbat, înfrunt?-i! Ei sunt un pericol pentru familia ta ?i pentru via?a ta.
- Ia leg?tura ?i cu al?ii ?i uni?i-v?. O lupt? e mai u?or de dus când fronturile se unesc, iar dac? lucrurile vor evolua a?a cum prognozez, aceste firme vor fi desfiin?ate iar administratorii ?i ?efii de departamente vor ajunge în fa?a instan?ei ?i vor pl?ti pentru to?i cei ce ?i-au pierdut via?a datorit? terorismului practicat de c?tre ei. Nu este radicalism, ci o responsabilizare a unor institu?ii care nu au ce c?uta în mileniul trei!
-----------------------------------------------------------------------------
[1] Jurnal Mircea B?trânu-2010/2011 http://viitorul.wordpress.com/2010/12/09/s-a-sinucis-vreun-angajat-al-firmelor-de-recuperare/
[2] Despre creditul t?u restant
[3] B?ncile, hypermarketurile ?i globalizarea
[4] Creditul este afacerea  ?i nu ajutorul b?ncii
[5] S-a sinucis vreun angajat al firmelor de recuperare?"
[6]Legea Talionului „via?? pentru via??, ochi pentru ochi ?i dinte pentru dinte" a fost adoptat? de vechea legisla?ie greac? ?i roman?. În zilele noastre, aceast? expresie semnific? o pedeaps? aplicat? unei persoane, în acela?i mod în care a în?eles ea s? o aplice altcuiva. footer