Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dwight Luchian Patton, S.U.A.   
Miercuri, 12 Septembrie 2012 14:52
R?zboi civilCapul de afi? al tuturor agen?iilor de pres? îl ocup?, de o bun? bucat? de vreme declara?iile f?cute de Tom Head, Judec?tor în orasul Lubbock, din statul Texas, care profereaz? iminen?a unui nou r?zboi civil, dac? actualul pre?edinte, Barack Hussein Obama, va fi reales. Domnia sa a afirmat c? este gata s? pun? mana pe arme. (Nici mesajele celebrilor actori Clint Eastwood ?i Chuck Norris la adresa actualului locatar de la Casa Alb? nu sunt m?gulitoare - n.r.)

Deci, cu alte cuvinte, ne putem a?tepta la o recrudescen?? a celor întâmplate în data de 12 Aprilie,1861, anul declan??rii R?zboiului Civil American, când Fortul Sumter din statul South Carolina a fost atacat de trupele unioniste. La terminarea r?zboiului civil, de?i dotarea militar? de atunci era mult inferioar? celei prezente, s-au înregistrat 184.594 de victime. Doar spre stricta dumneavoastr? informare, popula?ia civil? a Statelor deloc Unite ale Americii, de?ine mai multe arme decât armata U.S.A. ?i dup? date care nu compor? nici cel mai mic dubiu, o treime din totalul armelor existente pe mapamond se afl? în dotarea cet??enilor americani. F?r? a-mi asuma atribute care apar?in cu totul altor „sfere", din respect pentru adev?r îmi permit s? v? reamintesc c? acest subiect l-am mai dezb?tut înc? din 10 Aprilie, 2010. Nu de alta, dar „sunt anumite persoane asa de mult adicte la exagerare, încât ele nu pot spune adev?rul f?r? ca s? mint?" (there are some people so addicted to exaggeration that they can't tell the truth without lying). Cuvintele apar?in lui Josh Billings numele sub care ?i-a semnat capodoperele faimosul scriitor umoristic American, Henry Wheeler Shaw.

Ira?ionalitatea m?surilor luate de guvernan?i împotriva guverna?ilor, aroganta extrema manifestata de Pontifus Maximus ?i aghiotan?ii lui fa?? de voin?a poporului american, credibilitatea din ce în ce mai sc?zut? a tuturor deciziilor care eman? de la Washington D.C. cât ?i faptul ca 14 state au intentat deja proces guvernului federal, m? duce cu gândul la R?zboiul de Secesiune, când un num?r similar de state americane, motivând dezacorduri flagrante cu politica promovat? de Washington, au decis s? se desprind? din Uniune. Fiind adeptul teoriei ca nimic nu este întâmpl?tor ?i c? fenomenele au o repetivitate ciclic?, întrezaresc la orizont stpri conflictuale de mare tensiune, care pot genera repetarea evenimentelor care au generat razboiul civil American. Exist? o stare tensionant?, o deconectare total? între preocup?rile administra?iei ?i necesit??ile popula?iei. Am îndrept??ite temeri c? Republica creat? de c?tre fondatorii acestei foste democra?ii ?i statuat? la Conven?ia Constitu?ional? din 1787, nu mai poate fi p?strat?, iar un grup restrâns caut? implementarea unui nou sistem de guvern?mânt, total anacronic cu perceptele care au stat la baza infiin??rii acestei ??ri.

Benjamin Franklin, a avut perfect? dreptate când a afirmat: „V-am dat o Republic?, dac? o pute?i p?stra". Se pare c? la 223 ani de când s-au rostit aceste memorabile cuvinte, soarta Republicii Americane este în mare pericol. Ultimele sondaje de opinie organizate de Rasmussen Report, ne indic? un procent de 78 % dintre americani care detest? masurile adoptate de Congresul Statelor Unite, în timp ce popularitatea lui Pontifus Maximus înregistreaza o sc?dere îngrijor?toare. Drept urmare a m?surilor antipopulare luate de administra?ie ?i a unei economii în constant declin, grup?rile paramilitare ?i mili?iile au înflorit ca ciupercile, scopul urm?rit fiind crearea condi?iilor care s? genereze revolte împotriva guvernului Statelor Unite.

Michael Barkun, profesor de ?tiin?e politice la Syracuse University, ne avertizeaz? de o recrudescen?? a organiza?iilor cu caracter paramilitar. La ora actual? grup?rile antiguvernamentale, autointitulate „patriot groups" (grup?ri patriotice), se cifreaza la 512 organiza?ii, capul de afi?, nici nu se putea altfel, fiind de?inut de statul Texas cu 49 organiza?ii - mili?ii armate.
Recent, organele federale au arestat nou? membri ai organizatiei Hutaree - Christian Warrior (Lupt?tori Cre?tini) din statul Michigan, care urm?reau asasinarea func?ionarilor guvernamentali ?i o revolt? generalizat? împotriva guvernului federal, considerat, în opinia lor, drept Antichrist. Surprinz?tor este faptul c? în toate cele 50 state americane, exist? grup?ri paramilitare care urm?resc r?sturnarea guvernului. Regretabil este faptul c? nimeni nu-?i pune întrebarea, ce a generat asemenea reac?ii din partea popula?iei americane, obi?nuit? s? tr?iasc? la cu totul alte standarde. Chiar nimeni nu observ? ca zilnic Statele Unite se dezintegreaz?, dep?rtându-se total de standardele democratice la care a fost creat??

Pontifus Maximus nu numai c? a spus ca va schimba Statele Unite ale Americii, dar persoanele cu care s-a asociat de-alungul vie?ii au manifestat ostilitate deschis? fa?? de valorile, principiile ?i popula?ia American?. Pastorul Jeremiah Wright, apropiat al „mesianicului" a afirmat „God damn America" (Dumnezeu s? pedepseasc? America) ?i Bill Ayers, prieten al mesianicului, a organizat atacuri teroriste asupra unor institu?ii guvernamentale americane ?i î?i continu? nestingerit cariera de profesor universitar, iar armate de „czars", numi?i în administra?ie ??i manifest? ata?amentul deschis fa?? de Mao Tze Dun ?i fa?? de sistemul de trist? amintire, sistem care a f?cut zeci de milioane de victime în rândul populatiei civile.

S? nume?ti în guvern persoane care resping valorile americane ?i care manifest? ostilitate fa?? de popula?ia Americii, mi se pare o gre?eal? de neiertat. Am serioase dubii ?i semne de întrebare, dac? popula?ia Americii se va trezi, înainte ca America s? fie total dezmembrat? ?i, în final, s? nu mai existe. Oricum, îmi permit s?-i dau un sfat lui Pontifus Maximus, sfat desprins din opera lui Lao-Zi, filozof chinez din secolul al VI-lea I. Cr., ?i reg?sit in „Cartea despre Dao si Putere": „guverneaz? o ?ar?, un popor, similar cum g?te?ti un pe?te foarte mic: nu f? focul prea tare". Se pare ca „focul" este la maximum, lucru care încinge. Asta, pentru cine are urechi de auzit, s? aud?. Dup? cum evolueaza situa?ia, am motive temeinice s? cred, c? nimeni nu aude iar drumul pe care a apucat America este ireversibil.

Grafica - Ion M?ld?rescu
footer