Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Wilfried Lang, Germania   
Duminică, 09 Septembrie 2012 16:11
Wilfried H. Lang, GermaniaPentru a treia oar? în ultimii zece ani a ap?rut pe tapet mult râvnitul proiect Nabucco. Pe scurt: Mult? bun?voin?? - pu?in? putin??: Finan?area neasigurat?, probleme de transport greu de rezolvat, rivalit??i mascate, invidii ?i specula?ii ascunse peste tot. La început, acum 10-12 ani no?iunea „Nabucco" era cunoscut? doar unor exper?i în materie. România avea atunci ?anse bune de a participa în mod determinant la construc?ia ?i, ulterior, la exploaŹtarea unei magistrale de gaz metan ducând din zona M?rii Caspice pân? în Europa de Vest. Conform vechii tradi?iii române?ti de nep?sare ?i ignoran??, în special a a?a zi?ilor factori de decizii, preocupa?i doar de afacerile lor personale, subiectul nu a interesat pe nimeni. R?sunetul a fost egal cu zero. Ast?zi României i-a r?mas doar unica ?ans? de simplu participant, oferind teritoriu de tranzit pentru magistral?, chiar ?i aceasta depinzând îns?, în mare m?sur?, de finan?area corespunz?toare din partea României.

Scopul ini?ial fusese transferul imenselor rezerve de gaz metan din Azerbaidjan spre Europa de Vest, excluzând în mod cert participarea sau controlul ru?ilor. Problema esen?ial? îns? o constitue participarea Turcmenistanului ca furnizor adi?ional de gaz metan, f?r? de care tot proiectul ar r?mâne neprofitabil. Asta cu atât mai mult cu cât Iranul nu prezint? suficient? încredere ca eventual subfurnizor. În momentul de fa?? este deja prezent la Baku concernul British Petroleum-Amoco (B.P.) ?i se mai a?teapt? alte dou? consor?ii s?-?i prezinte ofertele. Competitorii lui Nabucco fiind Interconnect Turkey-Greece-Italy (I.T.G.I.) ?i Trans-Adriatic Pipeline (T.A.P.). La toamn? ar urma ca Societetea Azerbaidjan? de Petrol (Socar), împreun? cu B.P. s? decid? care din competitori, ce capacit??i de gaz metan ar urma s? primeasc? ?i în ce condi?ii. Aceast? decizie putând periclita eventual gradul de exploatare, respectiv randamentul magistralei Nabucco ?i prin asta întregul proiect ca atare. Este prev?zut? o magistral? de cca. 3300 km, care, începând din 2017 ar urma s? transporte gaz metan in Europa de Vest. Capacitatea de transport e calculat? între 28-33 de mrd. metri cubi de gaz metan pe an. Anvizajate sunt îndeosebi rezervele de gaz din perimetrul Shah Deniz din Marea Caspic?. Costul proiectului a fost estimat între 9-10 mrd. Euro. Conductele vor trece prin Turcia, Bulgaria, România, Ungaria ?i Austria. Aportul României fiind de aproximativ 1 mrd. Euro. O conven?ie corespunz?toare a fost deja încheiat?. Exist? deci cinci societ??i na?ionale Nabucco cu o participare de câte 16,66% fiecare.

La ora actual? Azerbaidjan pretinde a avea rezerve de cca. 2,2 bilioane metri cubi de gaz metan ?i cca. 15 miliarde de barili, resp. 2,5 mrd. tone de ?i?ei. În cazul unei produc?ii anuale de 50 mil. tone ?i?ei ?i 26 mrd. metri cubi de gaz metan, ?ara ar putea calcula ?i pe viitor cu o cifr? de afaceri de ordinul miliardelor de Euro. În schimb, infrastructura g?sindu-se într-o stare dezolant?, Azerbaidjanul caut? ?i alte surse de venituri pentru a putea spori num?rul locurilor de munc? ?i a porni astfel pe o cale mai larg? a progresului industrial ?i social. La care îns? nu trebue s? uit?m corup?ia ?i nepotismul înc? prezente în mai toate sectoarele economiei ?i ale administra?iei publice ?i care nu vor disp?rea cu toate eforturile depuse de regimul destul de autoritar al pre?edintelui Ilcham Aliiev. În plus conflictul ?i chiar pericolul unei confrunt?ri militare cu vecinii armeni pentru regiunea Nagornîi Karabah, cu serioasele cheltueli pentru refugia?ii din zona aceea precum ?i preg?tirile militare preventive.

De asemenea, nu trebuie pierdut din vedere faptul c? mai sunt planificate dou? magistrale submarine din Rusia spre Vest: Una prin Marea Baltic? direct?, numit? North Stream (Fluxul sau Calea de Nord), din Rusia pân? în Germania ?i una prin Marea Neagr?, respectiv South Stream (Calea de Sud) din Rusia spre coasta Bulgariei. Avantajul acestor proiecte este faptul c? finan?area este deja asigurat? iar capacitatea lor este mai mult decât dubl? fa?? de Nabucco. Prin North Stream pot trece cca. 58 mrd. metri cubi ?i prin South Stream cca. 30 mrd. metri cubi anual. Astfel eliminându-se ?i conflictele cu statele de tranzit ?i eventualele ?antaje economice din partea acestora.

În concluzie, presupunând c? consor?iul Nabucco va c??tiga competi?ia mai sus descris? ?i va reu?i s? asigure resursele financiare, respectiv creditele necesare, lucr?rile ar putea începe în anul 2013 pentru a fi finalizate în 2017. Dup? toate calculele de pân? acum, ??rile Europei de Vest import? cca. 150 miliarde de metri cubi gaz metan din Rusia. Astfel cam o cincime din necesarul Europei de Vest ar putea fi asigurat? atunci prin Nabucco. Netrebuind îns? s? uit?m c? Mun?ii Caucaz, cu roci foarte dure ?i rezistente la lucr?ri de escavare, precum ?i la amplasarea sta?iilor de pompare ?i între?inerea celorlalte instala?ii tehnice de tot felul, ar mai putea aduce surprize nepl?cute. În plus conductele magistrale, oriunde în lume, sunt extrem de vulnerabile ?i deci obiecte preferate pentru terori?ti ?i t?lhari de tot soiul. Pe de alt? parte defec?iuni tehnice pot duce ?i ele la incendii, distrugeri ?i polu?ri dramatice. De climat ?i condi?iile atmosferice nici nu mai vorbim.

Pentru a completa tabloul ar mai trebui spus c? diriguitorii de pân? acum ai României, supraestimându-?i cuno?tin?ele profesionale ?i urm?rind în primul rând interesele lor pur personale, egoiste ?i meschine, au f?cut multiple gre?eli economice ?i organizatorice fundamentale, a c?ror îndreptare va mai costa mul?i bani ?i eforturi suplimentare din partea Statului Român. footer