Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Duminică, 09 Septembrie 2012 15:42
Prof. Univ. Dr. Nicolae Radu
Percep?ii asupra vizibilit??ii sociale
Remember sau în loc de concluzii

Patetismul libert??ii moderne consta în faptul c? suntem supu?i for?elor create chiar de noi, în timp ce resursele pe care le avem la dispozi?ie pentru a anihila aceste for?e sunt jalnic de limitate, fragile, incomplete, nesatisf?c?toare ?i frustrante (Isaac, 2000). În acest context, lumea politic? seaman? din ce în ce mai mult cu un de?ert, iar de?ertificarea, din p?cate, continu?. Lucrurile sunt mai grave cu atât mai mult cu cât, nu o singura dat? ne este dat s? auzim c? nu mai avem nici o ?ar?, c? România nu mai este a noastr?, este a altora. C? este adev?rat sau nu, este dificil s? ne pronun??m, fie ?i în eviden?a faptelor. Cu toate acestea, vreau s? cred c? realitatea este cu totul alta. ?i totu?i, se putea evita transformarea României din produc?tor-exportator de bunuri, în consumator de bunuri? Se apropie statutul României, aflat? în criza crescând?, de statutul de colonie supra-îndatorat?, dup? cum aprecia regretatul Acad. Florin Constantiniu? Înseamn? situa?ia economico-financiar? a României un pericol pentru securitatea na?ional??

Cu pu?in timp în urm?, eram martorul unor vremuri în care se duceau campanii electorale grele. Promisiuni, speran?e, spectacol ?i nimic concret. Mi-ar fi pl?cut atunci ca cei ce ast?zi vorbesc despre criz?, s? fi avut puterea de anticipare ?i s? spun?: „domnilor, aten?ie! Criza a intrat deja în cas?!". Îmi este greu s? cred c? nu se cuno?tea acest lucru! Din p?cate, la nivelul vizibilului, nu mul?i erau cu adevarat preocupa?i de nevoia unor zile mai bune. Doar spectacolul era in prim plan! Unde era grija fa?? de români? R?spunsurile se afl?, cu siguran??, la fiecare dintre noi. Ce se mai poate spune acum?

Din ce în ce mai mult, majoritatea românilor tr?iesc sentimente confuze: un amestec de triste?e, decep?ie, ru?ine, umilin??, furie. Drumul spre democra?ie s-a soldat cu efecte secundare neb?nuite: prietenii dinamitate, familii destr?mate, apari?ia unor postrevolu?ionari agresivi ?i lipsi?i de scrupule, a unor noi specii de oportuni?ti. Anxietatea, suspiciunea, culpabilizarea, vân?toarea de vinova?i, m?surarea gradului în care suntem p?ta?i, macin? din p?cate, din ce în ce mai mult, con?tiin?ele, disponibilit??ile constructive. La numai ?ase ani de la momentul 1989, profesorul univ dr. Neculau (1996) aprecia c? speran?a într-o purificare moral? aproape c? s-a pr?bu?it. S? fi sim?it ceva oare domnia sa despre vremurile ce au venit? Sau poate fi mult mai r?u? Sunt nevoit s? spun c? trebuie s? r?mânem optimi?ti. Contrar eforturilor de enclavizare fie numai ?i cultural?, a României, mai avem ?anse. Familia, p?mântul ?i credin?a, sunt cele ce ne sus?in existen?a, ca neam ?i ca ?ar?. P?mântul? Care p?mânt? Cine mai este legat de p?mânt? Cu toate acestea, am speran?a c? România nu a însemnat ?i nu înseamn? doar câ?iva pa?i ce se pierd prin istorie.

Analiza de continut asupra documentelor istorice sau textelor contemporane, multiple observatii de teren, corobor?ri de date, in acord cu ipoteze de lucru, toate acestea ne fac sa intelegem ca realitatea nu poate fi gandita statistic. Realit??ile lumii în care tr?im înseamn? cu mult mai mult decât formule matematice sau note ob?inute la examene. Conformismul si supunerea, cerute din ce in ce mai mult pentru promovare, personalitatea si nevoia de apartenenta, identitatea sociala si indentitatea nationala, prejutecatile si comunicarea de masa, manifestarile multimii, pot fi identificate si intelese numai intr-un context sau un mediu dat. [1]

Preocup?rile noastre nu se opresc aici. Disonan?a în rela?iile între grupuri, alterarea echilibrului social, diferen?ierile sociale prezente din ce în ce mult, depersonalizarea ?i nevoia de apartenen?? social? sunt teme pentru viitoare cercet?ri de detaliu.

Bibliografie selectiv?

1. BÂRZU, L., BREZEANU, St., Originea ?i continuitatea românilor. Arheologie ?i tradi?ie istoric?, Bucure?ti, 1991.
2. BECHIR, M., Decizii care au aruncat în colaps sistemul de pensii, 7 februarie 2010, în, www.adevarul.ro.
3. BICHIR, Gh., Geto-dacii din Muntenia în epoca roman?, Bucure?ti, 1984.
4. BERINDEI, D., Histoire nationale, histoire européenne, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
5. BITMAN, D., Declara?ie, TVR "Ora de foc", 01 iulie 2010.
6. BOC, E., Declara?ie, Adunarea General? a Asocia?iei Comunelor din România, Mar?i, 13 aprilie, 2010.
7. BRETON Le, J., M., , Europa Central? ?i Oriental? între 1917 si 1990, Bucure?ti, 1996.
8. CEAU?ESCU, I., Transivania – stravechi p?mânt românesc, Ed. Militara, Bucuresti, 1987.
9. CIONCHIN, A., Simbolismul heraldic al lui Mihai Viteazul, în, "Dacia magazin", 63, mai 2010.
10. CONSTANTINESCU, E., Timpul destr?m?rii, timpul zidirii, Bucuresti, 2002.
11.CONSTANTINESCU, E., La Roumanie, un territoire de l'entre-deux? Stéréotypes historiques et politiques d'intégration après 1989, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
12.CONSTANTINIU, Fl., Istoria României la r?scruce, interviu, in, http://absentul.blog.com/2010/04/08/istoria-romaniei-la-rascruce/.
13. Cornea, E., De vazut galeriile romane unice în lume, http://www.ong-online.eu
14. CUCU, Irina, R?zboiul economic în economia de pia??, în, Revista „Impact strategic", nr. 1/2006.
15. CRI?AN, I., H., Civiliza?ia geto-dacilor, Bucure?ti, 1993.
16. CROITORU, L., Dezbatere, "Romania 2010: constrângerile economico-financiare ?i imperativele sociale", BNR, Bucure?ti, 22 iulie 2010.
17. DAICOVICIU, H., Dacia de la Burebista la cucerirea roman?, Cluj, 1972.
18. DOBROT?, N., ?i colab., Economia politic?, Editura economic?, Bucuresti, 1995.
19. DOMENICO, V., Dup? execu?ie a nins, Bucuresti, 1992.
20. DOISE, W.; DESCHAMPS, J., C.; Mugny, G., Psihologie Sociala Experimentala, Ed. Polirom, Iasi, 1999

21. DUMITRESCU, Vl.; VULPE, A., Dacia înainte de Dromihete, Bucure?ti, 1998.
22. GALLAGHER, T., Democra?ie ?i na?ionalism în România, 1989-1998, Bucure?ti, 1999.
23. HANNAH, A., Men in Dark Times, Harcourt Brace & World, New York, 1968
24. HITCHINS, K., The Romanians. 1774-1866, Oxford, 1996.
25. IOVAN, M., Filosofia ?i crezul politic ale lui Vasile Goldi?, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2006.
26.ISAAC, J., C., Democra?ia în vremuri întunecate, Ed. Polirom, Ia?i, 2000
27. IS?RESCU, M., Dezbatere, "România 2010: constrângerile economico-financiare ?i imperativele sociale", BNR, Bucure?ti, 22 iulie 2010.
28. LUPU, C., România sub presiunea r?zboiului rece ?i a dorin?ei de integrare euro-atlantic?, vol. I ?i II, Editura „Alma Mater", Sibiu, 2000 – 2001.
29. LUPU, N., Dacia roman? ?i Dobrogea roman?. Perioada migra?iilor în Dacia, continuitatea daco-roman?, formarea limbii ?i poporului român, Sibiu, 1993.
30. MARIN, M., in, „Standard money", 9 August 2010.
31. Moscovice, Serge., Introduction a la Psychologie sociale, vol.2, Paris, Larrousse, 1973
32. Murgescu, B., România ?i Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura Polirom, Ia?i, 2010.
33. N?STASESCU, R., Promovarea managementului strategic – condi?ie a adapt?rii la schimbare a întreprinderilor române?ti, manuscris, Bucuresti, 2009.
34. NECULAU, A., Influenta sociala si manipulare comportamentala, in, „Revue Roumaine des Sciences Sociales", Série de psychologie, 2, 1992
35. ONCIU, Alin, Convorbiri despre cultura ?i civiliza?ie în Mun?ii Or??tiei, manuscris, Hunedoara, 2010.
36. OPREANU, C., H., Cre?tinismul ?i neamurile germanice în secolele IV – V în Transilvania, în EN, 5, 1995.
37. P?UNESCU, A., Mesaje de pe patul de spital, Bucure?ti, Manuscris
38. PÂRVAN, V., Contribu?ii epigrafice la istoria cre?tinismului daco-roman, Bucure?ti, 1911.
39. PETOLESCU, C., C., Dacia ?i Imperiul Roman. De la Burebista pân? la sfâr?itul antichit??ii, Bucure?ti, 2000.
40. PITARIU, H.D., Managementul Resurselor Umane: evaluarea performan?elor profesionale. Editura All Beck, Bucure?ti, 2000.
41. POP, I., A., La crise de l'histoire ou la crise de la société contemporaine ?,in , le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
42. PU?CA?, V. – Adev?rul, 5 septembrie 2010.
43. RADU, N., Antropologia existen?ei, Editura FED PRINT, Bucuresti, 2003.
44. RADULESCU, A., Discurs, Banca Nationala a Romaniei, in, Realitatea Tv, 30 Septembrie, 2010
45. RIGA, D., RIGA, S., ?i colectiv, Cultura tradi?iei ?i patrimoniului.Ctitorii, toponime ?i eponime, în, Studii de ?tiin?? ?i Cultur?, an VI, nr.1, Universitatea de Vest "Vasile Goldi?", Arad, martie 2010.
46. RIKER, W., T., Cum s-a înf?ptuit România Modern?. Studiul unei probleme interna?ionale, 1856-1866, Bucure?ti, 1944.
47. ROSTOVTSEV, M., Social and economic History of the Roman Empire, I – II, Oxford, 1971.
48. RUSCU, D., L'abandon de la Dacie romaine dans les sources litéraires, A M N, 35/1, 1998.
49. SANDA, L., Despre adevar, Convorbiri, Manuscris, 2010.
50. SAFRAN, AL., Etica evreiasc? ?i modernitatea, E. Hasefer, Bucure?ti, 2005.
51. SAFRAN, AL., Israel dans le temps et dans l espace, in, Themes fondamenteaux de la spiritualite juive, Paris, E. Payot, Paris, 1980
52. SCURTU, I., Istoria României în anii 1918-1940. Evolu?ia regimului politic de la democra?ie la dictatur?, Bucure?ti, 1996.
53. SCURTU, I., Istoria contemporan? a României, 1918-2001, Bucure?ti, 2002.
54. SILVESTRI, A., Al cincilea Patriarh, Ed. Carphatia Press, Bucure?ti, 2007.
55. SIMION, E., Mythisation, mystification et démystification dans l'histoire, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
56. SOULET, Fr., J., Istoria comparat? a statelor comuniste din 1945 pân? în zilele noastre, Ia?i, 1998.
57. STAN, G., Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul României, Ed. Institutul Biblic Ortodox, Bucure?ti, 2005.
58. SZULC, T., Pope John Paul II: The Biography, Ed. Simon & Schuster Adult Publishing Group, London, 2007.
59. TANASESCU, Florian., RUGINA, Dan., Despre identitatea nationala. Convorbiri, Manuscris, Iulie 2010.
60. TORRINGHTON, D. L.; HALL L. (1991). Personnel Management. A New Approach, 2nd edition, Pretince – Hall Int. (UK) LTD, 41
61. VERBONCU, Ion, Management – intreb?ri ?i r?spunsuri, Ed. Holding Reporter, Bucure?ti, 1996
62. VULPE, A.; ZAHARIADE, M., Geto-dacii în istoria militar? a lumii antice, Bucure?ti, 1987.
63. VEYNE, P., Comment on ecrit l historire suivi de Foucault revolutionne l histoire, Paris, FR, Edition de Seuil, 1978.
64. ZUB, Al., Discours historique et identité nationale dans l'espace cultrel roumain, in, le Séminaire International „Penser l'Europe" « Comment écrit-on l'histoire ? Conscience européenne et l'histoire des identités nationales », la IX – ème édition, Bucarest, l'Académie Roumaine, 8-9 Octobre 2010
65. ZUGRAVU, N., Geneza cre?tinismului popular al românilor, Bucure?ti, 1997.
xxx Fontes Historiae Dacoromanae, I, Bucure?ti, 1964; Fontes Historiae Dacoromanae II, Bucure?ti, 1970.
xxx Tratatul Uniunii Europene, Editura Lucre?ius, Bucure?ti, 1997.
Xxx ULB, Sibiu, Manuscris referitor la Strategia Nationala de Aparare,Universitatea „Lucian Blaga", Facultatea de Relatii Internationale si Stiinte Politice, Sibiu, 2010
xxx Wichipedia Encylcopedie, Romania, Epoca fanariot?, www.wichipedia.com

Not? bio-bibliografic?

Profesor universitar dr. Nicolae Radu
este comisar ?ef în cadrul Ministerului Administra?iei ?i Internelor; absolvent al Academiei Na?ionale de Informa?ii, al Facult??ii de Istorie, dar ?i al Colegiului Na?ional de Ap?rare, de?ine dou? doctorate, unul în psihologie ?i unul în filologie; autor ?i coautor al mai multor c?r?i cu tematic? legat? de psihologia militar?, de securitate ?i ap?rare, cu numeroase articole ?i comunic?ri ?tiin?ifice centrate pe teme de interes desprinse din psihologie, istorie, antropologie social? ?i psihologia organiza?iilor teroriste, desf??oar? activit??i didactice la mai multe universit??i din ?ar?.
- A scris 10 c?r?i ?i peste o sut? de articole centrate pe teme de interes, desprinse din psihologie, istorie, antropologie social? ?i identitatea organiza?iilor teroriste; în prezent este profesor titular în cadrul Facult??ii de Sociologie-Psihologie, Universitatea „Spiru Haret" ?i desf??oar? activit??i didactice, în calitate de profesor invitat, la mai multe universit??i din ?ar?;
- Intre 2007 / 2009 a indeplinit functia de consilier, comisar ?ef, Cabinet secretar de stat, Ministerul Internelor ?i Reformei Administrative, iar in anul 2009 consilier, comisar ?ef, Departamentul Securit??ii Na?ionale, Consiliul Suprem de Ap?rare a ??rii.
- Din anul 2009 - Expert evaluator ARACIS (Agen?ia Român? de Asigurare a Calit??ii Înv???mântului Superior), Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.

C?r?i publicate
Antropologie, istorie

- Radu, N., Din tainele Vl?siei. Câmpia Vl?siei, Codrii Vl?siei, ?ara Vlahilor, Ed. FED PRINT, Bucure?ti, 2002, 191 p.;
- Radu, N., Antropologia Existen?ei. Structuri sociale, magice ?i religioase în Câmpia Vl?siei, Ed. FED PRINT, Bucure?ti, 2003, 191 p.;
- Radu, N., Pe aripa destinului. Moara Vl?siei - C?ciula?i, un sat desprins din vechiul Regat, Ed. FED PRINT, Bucure?ti, 2004, 239 p.

Psihologie
- Radu, N., Cruciada Psihologului. Cum s? ne învingem teama de testul psihologic, Ed. BAGR, Ministerul Justi?iei,Bucure?ti, 2005, 152 pagini, ISBN 973 - 0 - 03731-4, Fond - Biblioteca Na?ional?;
- Radu, N., Recurs la Siguran?a Statului. Evaluarea psihologic? a personalului destinat misiunilor speciale, Ed. FED PRINT, Bucure?ti, 2006, 152 p.;
- Radu, N., Teste psihologice pentru orientarea în carier? ?i autocunoa?tere, Ed. POLIROM, Ia?i, 2006, 183 p.

Epistemologia terorii
- Andreescu, A.; Radu, N., Geneza Terorii. Masuri corelative antiteroriste. Ed. ARTPRINT, Bucuresti, 2007, 158 p.;
- Andreescu, A.; Radu, N., Organiza?iile teroriste. Conceptualizarea terorii vs. Securitatea european?, Ed.MAI, Bucure?ti, 2007, 195 p 3. Andreescu, A.; Radu, N., Jihadul Islamic, Ed.MAI, Bucuresti, 2008, Editur? recunoscut? de Consiliul Na?ional al Cercet?rii ?tiin?ifice din Înv???mântul Superior, Cod CNCSIS 270

Teze de doctorat
- Radu, N., Individualitate ?i specificitate etno - cultural? în Câmpia Vl?siei, Facultatea de Litere ?i Istorie, Universitatea Craiova, 2000, 278 p.;
- Radu, N., Validarea unui sistem de evaluare psihologica, in scop de selectie si avizare periodica a personalului destinat misiunilor speciale, Facultatea de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei, Universitatea Bucure?ti, 2005, 382 p.

-----------------------------------------------------
[1] Moscovici, 1996
footer