Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ec. dr. Radu Golban   
Duminică, 09 Septembrie 2012 15:15
Ec. Dr. Radu Golban
Problema revendic?rilor minorit??ilor german? ?i maghiar? ?i ale cultelor religioase romano-catolice ?i protestante din România

Dezbaterea actual? pe tema revendic?rii averii minorit??ii germane ?i a cultelor religioase Romano-Catolic ?i Protestante ar trebui supus? unui dialog bine ancorat în societatea civil?, fiind vorba despre averi imense aflate ast?zi în posesia statului ?i prevenind astfel un pesche? pentru politicienii recuperatori români ?i pentru Înalta Poart? de la Berlin. O ac?iune politic? de acest gen nu are legitimitate electoral?, fiind doar un guvern care s-a n?scut din traseism parlamentar f?r? legitimitate electoral?.

O dat? cu instalarea noului guvern U.S.L., la 21 mai curent a fost înfiin?at? ?i o comisie a U.S.L. condus? de C?lin Popescu T?riceanu [1] privind restituirea propriet??ilor UDMR; minorit??ile ceruser? deja ?i fostului guvern restituirea în natur? a propriet??ilor confiscate de comuni?ti. Fostul ministru al Finan?elor Publice, Bogdan Dr?goi, a declarat în urm? cu câteva s?pt?mâni c? din totalul de 16 miliarde de euro estimat, care ar reprezenta echivalentul în bani al propriet??ilor na?ionalizate, mai mult de jum?tate ar reveni cultului Romano-Catolic, care a depus cereri de retrocedare pentru 88.000 de imobile, iar cealalt? parte ar reveni minorit??ilor din România.

Prea u?or îns? se pierde în discu?ia public? adev?ratul motiv al acestei confisc?ri a averii minorit??ilor, care din motive politice este prezentat? ca fiind un act de nedreptate comunist?. De fapt, înc? înainte de terminarea celui de-al Doilea R?zboi Mondial, Alia?ii, prin Conven?ia de Armisti?iu din 12 septembrie 1944, au impus, la articolul 15, dizolvarea organiza?iilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc. Conven?ia de Armisti?iu a preluat principiile de realizare a p?cii în Europa precum au fost stabilite prin Acordul de la Potsdam, încheiat la 1 august 1945 de c?tre Puterile Aliate. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiin?at prin Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României. Prin aceea?i lege s-a hot?rât ?i confiscarea tuturor bunurilor imobile ale respectivei organiza?ii hitleriste ?i legionare. Se remarc? faptul c? aceast? lege (nr. 485/1944) nu a fost abrogat? nici pân? în zilele noastre. Prevederile articolului 15 au fost implementate în România ?i prin legea nr. 187 din 23 martie 1945, Art. 3: În scopul înf?ptuirii reformei agrare, trec asupra Statului pentru a fi împ?r?ite:
a) P?mânturile ?i propriet??ile agrare de orice fel apar?inând cet??enilor germani ?i cet??eni români, persoane fizice sau juridice, de na?ionalitate (origine etnic?) german?, care au colaborat cu Germania hitlerist?.
b) P?mânturile ?i alte propriet??i ale criminalilor de r?zboi ?i ale celor vinova?i de dezastrul ??rii;
c) Bunurile agricole de orice fel ale cet??enilor români care s-au înscris voluntari pentru a lupta împotriva Na?iunilor Unite;Alin Teodorescu, Adrian Nastase, C.P. T?riceanu, Virgil M?gureanu
Dar care este totu?i leg?tura dintre Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe), pân? la desfiin?area sa prin lege în octombrie 1944, ?i cultele religioase? Începând cu data de 23 mai 1932 Fritz Fabritius, reprezentatul sa?ilor din România, a cerut din partea României dreptul de autonomie al grupului etnic german ?i administrarea proprie a ?colilor ?i bisericilor germane. Dup? 21 noiembrie 1940 Grupul Etnic German, când a fost oficializat prin Decretul-Lege nr. 830, a c?p?tat un statut de semi-autonomie în cadrul statului român. Conform politicii expansioniste a Reichului, s-a constituit la scurt timp „N.S.D.A.P. der Deutschen Volksgruppe in Rumänien" (Partidul Na?ional Socialist al Grupului Etnic German din România). Conform structurii de semi-autonomie în cadrul României, Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe) era sub comanda direct? ?i subordonat Partidului Muncitoresc German Na?ional-Socialist din Germania (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP). O mare parte a averii, printre care se num?r? ?coli ?i spitale, nu a apar?inut cultului religios, ci grupului etnic german. La baza acestei administr?ri a propriet??ii cultelor religioase a stat, de pild?, Conven?ia general? privind reglementarea rela?iei dintre Biserica Evanghelic? de Confesiune Augsburgian? ?i etnicii germani din România, încheiat? în anul 1942.

În 1941 s-a semnat Conven?ia General? privind Reglementarea Rela?iei dintre Biserica Evanghelic? de Confesiune Augsburgian? ?i Etnicii Germani din România, prin care s-a hot?rât trecerea averii fostei „Universit??i s?se?ti" (desfiin?at? de Curtea Regal? a României în 1 iunie 1937 pentru c? func?iona abuziv ca un stat în stat) la Grupul Etnic German. „Conven?ia" este semnat? de Episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Wilhelm Stäedel, ?i de liderul Grupului Etnic German (Volksgruppenführer) din Bra?ov, Andreas Schmidt. Iat? ce cuvântau cei doi „camarazi" hitleri?ti în 31 martie 1941, la Bra?ov: „Germanii din patria noastr?, care sub uria?a influen?? a mi?c?rii na?ional-socialiste a lui Adolf Hitler aspir? la o nou? ?i puternic? unitate, sunt diviza?i din punctul de vedere al credin?ei religioase în cel pu?in dou? mari grupuri. Con?tiin?a na?ional? a germanilor ?i credin?a religioas? nu se mai suprapun. De aceea conducerii Grupului Etnic German îi revine azi o mai mare importan?? în compara?ie cu trecutul [...]. Acum îns?, dup? ce Grupul nostru Etnic German este recunoscut în România prin decretul lege din data de 20 noiembrie 1940 ca personalitate juridic? înzestrat? cu certe competen?e în cadrul comunit??ii, misiunea Bisericii noastre, de conducere politic? a poporului, necesar? în trecut, se sfâr?e?te, iar conducerea popular? revine iar??i în drepturile sale..." Leg?tura cu minoritatea maghiar? rezid? în recunoa?terea calit??ii de succesor în drepturi de la Judec?toria Sibiu, nr 4884/2006, în care prin sentin?a civil? nr. 3567 din 30.08.2006 se recunoa?te c? F.D.G.R. este ?i succesorul Asocia?iei Agricole S?seasc?-Ardeleneasc? (cuprinzând Societatea de Agricultur? S?seasc? din Ardeal ?i „Mi?carea cooperatist? maghiar? din Transilvania pân? în 1918").

UDMR-1995: Gyula Vida, Laszlo Borbely, Francisc Barany, Marko Bela, Laszlo-Kovacs, Rudas Erno-spion ungurÎn concluzie, nu comuni?tii, cum tot încearc? s? induc? în eroare pân? în zilele noastre Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), au na?ionalizat imobilele care apar?ineau Grupului Etnic German, inclusiv cele ale Bisericii Evanghelice ?i Romano-Catolice, ci aceste dou? Biserici s-au integrat de bun?voie cu propriet??i cu tot în respectiva organiza?ie hitlerist?. F.D.G.R., condus de Klaus Johannis, se declar? ast?zi, pe urma unei sentin?e oficiale a Judec?toriei Sibiu din 2006, urma?ul juridic al Grupului Etnic German. F.D.G.R. este, în consecin??, succesorul unei organiza?ii naziste recunoscut? ca atare de Puterile Aliate care au învins Germania nazist?. Ca urmare România ar trebui s? consulte toate Puterile Aliate dac? inten?ia de a desp?gubi o grupare nazist? ar putea s? contravin? sau nu unui tratat interna?ional aflat înc? în vigoare. Deoarece nici Republica Federal? German? nu a revendicat propriet??ile na?ionalizate de c?tre U.R.S.S. pân? în 1948, invocând o obliga?ie în baza dreptului interna?ional public, ar trebui ?i guvernan?ii no?tri s? apere patrimoniul ??rii prin eforturi politice ?i diplomatice.

Actuala coali?ie la putere ar face bine s? ?in? cont ?i de Constitu?ia României, care prevede la Art. 11, alin. (1): „Statul român se oblig? s? îndeplineasc? întocmai ?i cu bun?-credin?? obliga?iile ce-i revin din tratatele la care este parte". Statul român a fost parte semnatar? a Conven?iei de Armisti?iu din 12 septembrie 1944, care prevedea, la articolul 15, dizolvarea organiza?iilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, or, Grupul Etnic German, dizolvat prin Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, dar reactivat de Re?eaua Rudas Ernojudec?toria Sibiu prin sentin?a civil? nr. 2790, a fost exact o astfel de organiza?ie care ar intra ast?zi, prin politica de restituire generoas? a statului, în posesia averii confiscate! A fost chiar Conven?ia de Armisti?iu cea care l-a obligat pe regele Mihai s? emit? Decretul- Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944. Dar mai ales guvernul de la Bucure?ti trebuie s? atrag? aten?ia Germaniei c? problema revendic?rilor ar trebui conectat? cu problema crean?elor comerciale, tot în valoare de aproximativ 19 miliarde de euro, din clearingul bilateral, pe care aceast? ?ar? nu le-a achitat României. Fiind ambele litigii un produs al anului 1945, am avea ?i cele mai bune ?anse de succes, ca s? nu scoatem ?ara la mezat.

Dialogul politic pe tema revendic?rii averii biserice?ti în România este la fel de vechi precum structura feudal? a redistribuirii inegale a averii în ?ara noastr?; tocmai de aceea trebuie s? purt?m un dialog social cât se poate de larg înainte de a ac?iona pripit. „Alexandru Ion Cuza - scria acum mai bine de o sut? de ani c?rturarul ?i filantropul Vasile Stroescu (1845-1927), primul pre?edinte al Parlamentului României Mari - a sechestrat averile mân?stire?ti în folosul ??rii, iar pentru persoana sa nu s-a folosit cu nimic. Nimeni nu a îndr?znit s?-i propun? s?-?i fac? apanaje din mo?ii închinate de str?buni pentru omenie ?i binefaceri." [2]
Pentru completarea informa?iei [3]
-------------------------------------------------------------------
[1] Ziaristi Online: Calin Popescu T?riceanu a fost documentat ca fiind situat în siajul ?efului reziden?ei spionajului maghiar pe spa?iul carpatic, colonelul (acum, probabil, general) Rudas Erno, cu care a avut chiar ?i relatii de afaceri directe. Citi?i în acest sens:
Toti spionii unguri ai premierilor romani. Azi, Rudas Erno, asociatul "?i" în afaceri al premierului T?riceanu. SCHEMA Retelei Erno - Verestoy - Patriciu - Tariceanu
Trecutul spionului Rudas Ernö, partenerul "?i" de afaceri al premierului T?riceanu. To?i spionii unguri ai premierilor români (II)
Secretele UM 0110 (III). Revista oficiala a veteranilor SRI confirm? infiltrarea Budapestei la nivel înalt în Executivul de la Bucure?ti: agentul de influen?? Alin Teodorescu ?i spionul Rudas Erno
Secretele UM 0110 (IV). Comandantul Unit??tii Anti-KGB despre carierele agen?ilor Ungariei în guvernele României. Plus: Rogojan despre Magureanu si Ern?
[2] Via?a Cultelor - Anul XX, nr. 939-940, 31 Mai 2012 via Romania Uneste-te!
[3] Halucinant: Klaus Iohhanis, "Prieten al comunit??ii evreie?ti", s-a dat singur în judecat? ?i a ob?inut cu Forumul German patrimoniul uria? al organiza?iei filo-naziste interbelice Deutsche Volksgruppe
footer