Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dwight Luchian Patton, S.U.A.   
Miercuri, 05 Septembrie 2012 19:15
Casa Alb?, Washington D.C.„Democra?ia este o fermec?toare form? de guvernare, plin? de varietate ?i dezordine; distribuitoarea unui fel de egalitate, atât pentru egali, cât ?i pentru inegali." (Platon)

Dup? bat?liile de la Heracleea din anul 280 B.C ?i de la Asculum din anul 279 B.C, cunoscute sub denumirea de Pyrric War, dintre Greci, condu?i de regele Epirului, legendarul Pirrus[1] ?i Romani, lexicurile universale s-au imbog??it cu expresia „Pyrrhic Victory" - Victorie ŕ la Pirrus. Termenul simbolizeaz? o victorie cu pierderi catastrofale ?i costuri devastatoare, o repetare a ei, însemnând autodistrugere-autodesfiin?are, înfrângere total?.

La terminarea r?zboaielor, Regele Pyrrhus ar fi exprimat: „înc? o asemenea victorie asupra romanilor ?i vom fi termina?i, anula?i!".

De fapt, familiaritatea noastr? cu aceast? expresie se datoreaz? istoricului grec Plutarch, care al?turi de Augustine ?i Aristotel a fost unul dintre cei mai influen?i filosofi ai lumii antice, cunoscut pentru capodoperele Parallel Lives, Moralia, Ethical Essays.

M-am gândit c? înc? o victorie, ca aceea înregistrat? în 4 Noiembrie 2008, de actualul ocupant al imobilului de pe 1600 Avenida Pennsylvania din Washington DC, va fi o Victorie a la Pirros, cu consecin?e incalculabile, nu numai pentru Statele Unite ale Americii, ci pentru întreg Mapamondul; la fel cum salvarea Greciei de la iminentul colaps economic, reprezint? tot o „Victorie a la Pirros". Ironia situa?iei este c? tocmai ?ara care poate s?-?i asume paternitatea principiilor democratice - a se vedea Republica lui Platon - st? la originea acestui haos generalizat. O alt? ironie, ca s? nu zic jignire, este c? statuia filosofului Socrate, unul dintre cei mai mari gânditori ai antichit??ii, se afl? în fa?a sediului central al B?ncii Greciei, una dintre cele patru banci care au primit din partea U.E. modesta suma de 38.57 miliarde de dolari! N-a înv??at nimeni dintre pretinsele genii financiare, din experien?a american?, când cele 787 miliarde de dolari destina?i salv?rii anumitor corpora?ii, s-au materializat în... cre?terea datoriei na?ionale. Refuz s? cred c? este greu de în?eles simplitatea anumitor lucruri. Nu trebuie absolut nimic, decât o logic? elementar?, cea mai simpl? aritmetic? posibil?, s? realizezi c? ceva nu mai este func?ional în America. Cele 43 de administra?ii anterioare celei prezente, beneficiare a 42 de presedin?i - Grevor Cleveland, fiind ales pre?edinte al administra?iilor 22 (1885-1889) ?i 24 (1893-1897) au reu?it ca în perioada 30 aprilie 1789-20 ianuarie 2009 s? înregistreze o datorie na?ional? cifrat? în jurul num?rului de 10 trilioane de dolari; administra?ia num?rul 44, beneficiar? a pre?edintelui numarul 43, într-un singur mandat, început la 21 ianuarie 2009, înc? neîncheiat, a reu?it „performan?a" de a aduce acest debit la suma de 16 trilioane! Jenantul situa?iei este c? adev?rata suma nu este dat? publicit??ii. Un recent studiu elaborat de U.S.A. Today ne arat? c? Uncle Sam-Guvernul Federal „a menajat" popula?ia american? prin nepunerea la dispozi?ie a tuturor informatiilor.

Printre multe alte necunoscute s-a aflat c? 40% din cheltuielile federale sunt acoperite din împrumuturi, iar cheltuielile guvernamentale au omis s? înregistreze suma de 3,7 trilioane U.S.D., sum? cu care au crescut în 2011, cheltuielile aferente sistemului de securitate social? ?i medical?!

Daca se refuz?, Sine Die, s? se fac? fa?? realit??ii, viitorul U.S.A. va fi similar cu al Greciei. Nu cred, de?i realitatea m? contrazice, c? dup? peste 200 de ani de real? democra?ie, dorim s? trecem la un alt sistem economic, care s-a dovedit nefunc?ional ?i a dus la falimentul moral, material ?i financiar al ??rilor c?rora le-a fost impus.

Statele Unite ale Americii au o popula?ie de 311 milioane de locuitori ?i conform datelor furnizate de Departmentul Comer?ului, 211 milioane beneficiaz? de un venit. La prima vedere, totul pare O.K., dac? nu tot Departmentul Comer?ului ne informeaz? c? numai 100,5 milioane sunt angaja?i permanent. Chris Ballard ne informeaz? c? pentru prima dat? în istoria U.S.A., cei 100.5 milioane care efectiv lucreaz? sunt în minoritate, comparativ cu cei 111 milioane care au un venit f?r? s? lucreze, categorie care include pensionarii, persoane cu dizabilit??i, persoane pe diferite sisteme de ajutoare sociale etc.

Dintre cei 100.5 milioane americani, încadra?i în munc?, cca. 20 de milioane lucreaz? pentru Uncle Sam, ceea ce ne arat? ca 80.5 milioane de americani trebuie s? produc? bunuri materiale, servicii, asisten?? medical? ?i social? pentru întreaga popula?ie de 311 milioane, în plus, s? asigure plata celor 20 de milioane care lucreaza pentru guvernul federal. Un calcul elementar ne arat? c? fiecare angajat suporta 3.8 persoane. În aceste condi?ii este de-a dreptul aberant s? vorbe?ti in permanen?? de redistribuirea veniturilor.

Cu „Victorii a la Pirros", ?ansele de revenire economic? a USA, la ceea ce afost cândva, sunt egale cu solu?ia banal? din matematic?, „0".
----------------------------------------------------
[1] Este corect ?i numele de Pyrros sau Pyrrhos footer