Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Niki Florescu   
Sâmbătă, 01 Septembrie 2012 23:42
Oltchim
- „Privatizare" prin falimentare -

Am primit la redac?ie un interesant text pe care am g?sit de cuviin?? s? vi-l prezent?m pentru lectur? ?i medita?ie... poate ?i pentru înv???tur?... de minte.

U.E. (numit? de c?tre prof. univ. dr. Corvin Lupu, pe drept cuvânt, Noua Uniune Sovietic?), prin intermediul asasinilor economici gen F.M.I. ?i B.M. & Co. demonstreaz? o dat? în plus c? procedurile mult prea l?udatelor organisme economice occidentale, se dovedesc a fi, nimic altceva decât escrocherii de înalt? clas?. Dup? o astfel de „lec?ie", jefuitorii b??tina?i se pot sim?i frustra?i ?i condamna?i s? poarte eticheta „g?inari am?râ?i". Mai au mult de înv??at de la noii „T?tuci" capitali?ti, iar pentru a-i egala este imperios necesar s? fie trimi?i pentru „?colarizare" la cursurile F.M.I. via Bruxelles, cu un stagiu eventual temporar la Parlamentul European. Da! În România exist? corup?ie! Da! În România exist? haos! Da! În România exist?... Da! Dar ?i în Ocident se comit „Inginerii financiare", corup?ie ?i escrocherii, cât cuprinde. Care-i diferen?a? „Legea e doar pentru c??ei"? Cu „dul?ii" cum r?mâne? Occidentul arat? cu degetul, acuzând România de abatere de la democra?ie. A?a este, dar faptele dovedesc c? „democra?ia" frauduloas? o practic? ?i Vestul, cu multe „succesuri". (Ion M?ld?rescu)

Din materialul de mai jos[1] rezult?:
- Actualul Pre?edinte în exerci?iu al României ?i guvernele Boc au pus piedici combinatului Oltchim, cu scopul de a-l falimenta în favoarea unei companii germane;
- Prin sus?inerea politic? f??i??, Angela Merkel urmeaz? s? primeasc? o afacere de multe miliarde din România;
- Radiografia unei activit??i politico-economice transfrontaliere cu efecte devastatoare pentru viitorul României;
- Declara?iile unor persoane din interiorul conducerii Oltchim care confirm? spionajul economic, manipularea contractelor ?i implicarea neprincipial? a Bruxelles-ului, în falimentarea Oltchim.

„Angela Merkel l-a sus?inut pe actualul Pre?edinte al României, pentru a primi în schimb combinatul Oltchim"[2]

Fondul Monetar Interna?ional a dat un ultimatum României, cu privire la privatizarea companiei Oltchim SA: „Privatiza?i sau lichida?i!". Pe data de 26 septembrie anul curent, este termenul limit?, atât pentru statul român, cât ?i pentru conducerea Oltchim, de a rezolva problema acestei companii deosebit de importante în economia româneasc? ?i unice în spectrul afacerilor din petrochimie, din sud-estul Europei. Suportul politic pe care Angela Merkel i l-a acordat, aparent doar în sprijinul politicii ?i al democra?iei, lui Traian B?sescu, are, de fapt, o expresie material? concret?: aproape dou? miliarde de euro. Planul politic al Angelei Merkel de a-l sus?ine pe Traian B?sescu are r?d?cini în activitatea politico-economic? a pre?edintelui, care a frânat, constant, a manipulat ?i a împiedicat direct dezvoltarea combinatului, cu scopul diminu?rii capacit??ii de produc?ie ?i export a acestuia. V? prezent?m[3] o radiografie politico-economic? a b?t?liei pentru combinatul Oltchim, conflict care a avut drept start privatizarea Petrom ?i îngenunchierea Oltchim, prin afaceri oneroase ?i acorduri neprincipiale. Dintr-un total de 3.000 de angaja?i care lucreaz? ast?zi în Oltchim, în mai pu?in de o lun?, nu vor mai r?mâne decât 600, dac? planul german reu?e?te. ZIUAnews a intervievat mai mul?i responsabili ai Oltchim-ului, sub acoperirea anonimatului. M?rturiile lor, referitoare la dezmembrarea ?i lichidarea Oltchim, sunt cutremur?toare. În actualul context economic, pierderea de c?tre economia româneasc? a Oltchimului înseamn? pierderea unei companii care ar fi putut s? produc? pentru statul român, potrivit estim?rilor speciali?tilor, un milliard de euro pe an. Într-o economie globalizat?, inter-rela?ional?, Oltchim a c?zut victim? calculelor frac?ionare întemeiate pe judec??i politice, iar problemele companiei au început în momentul în care organiza?iile financiare interna?ionale au ordonat vânzarea pe buc??i a unor companii dintr-o economie integrat?. Subiectul Oltchim a devenit un co?mar pentru toate guvernele României, în momentul în care F.M.I. ?i Banca Mondial? au ordonat vânzarea Petrom, cu tot cu Arpechim. La privatizare s-a ordonat ca Arpechim, format din Rafin?rie ?i sec?ia de Piroliz?, s? fie vândut c?tre O.M.V., de?i O.M.V.-ul nu avea nevoie de ele, iar Oltchim-ul r?mânea f?r? materiile prime. O.M.V.-ul a închis Arpechim, „din motive de nerentabilitate", ?i de aici a început pr?bu?irea Oltchim. Dup? opt ani de co?mar economic pentru combinatul vâlcean, devine limpede c? decizia O.M.V. de închidere a unicei companii care asigura materii prime pentru Oltchim a fost o decizie politic?. Ast?zi, la o lun? distan?? de verdictul de via?? ?i de moarte pentru Oltchim, jocurile companiilor str?ine sunt dezv?luite.

Germania, prin P.C.C., dore?te falimentarea Oltchim, pentru a-l putea cump?ra la un pre? de nimic

P.C.C. este o firm? înregistrat? în Germania, care de?ine ?i în Polonia un combinat cu profil identic cu al Oltchimului. P.C.C. de?ine 18,32% din ac?iunile Oltchim. Pentru a disimula jocul pe pia??, P.C.C. a gândit s? nu mai intervin? direct în achizi?ionarea de ac?iuni la Oltchim ?i, în acest mod, a ap?rut Nachbar Services, un offshore cipriot, care a cump?rat, într-o singur? zi, 14% din Oltchim. Jocul banilor a devenit astfel: grupul german P.C.C.-Nachbar de?ine 32,32% din Oltchim, în timp ce statul român de?ine 54,8%. Din aceast? pozi?ie, P.C.C.-Nachbar controleaz? politica economic? a Oltchimului, blocheaz? orice tentativ? de rentabilizare ?i a?teapt? data de 26 septembrie pentru a pune mâna pe Oltchim la un pre? derizoriu.

P.C.C. dore?te falimentarea combinatului vâlcean urm?rind apoi p?strarea a numai trei sec?ii ale Oltchim-ului care au pie?e externe, concedierea a 2.400 de angaja?i ?i vânzarea celorlalte întreprinderi la fier vechi. În urma acestei ac?iuni, germanii ar ob?ine un profit mult mai mare decât pre?ul pl?tit pentru cump?rarea combinatului. Întregul stat român va avea de suferit. Economia na?ional? ar înregistra raporturi negative, iar mii de oameni ar fi f?r? serviciu. Unul dintre factorii de decizie de la Oltchim a declarat pentru ZIUAnews, sub acoperirea anonimatului: „P.C.C.-ul a declarat ferm c? nu vrea s? fac? produc?ie. El vrea doar trei sec?ii din Oltchim: Electroliza, care produce le?ie, hipoclorit ?i sod?, are nevoie de saramur?, o are, curent are ?i mai vrea înc? dou? sec?ii: Propenoxid ?i Poliol, toate sunt cu pie?e externe. Restul vrea s? îl vând? la fier vechi ?i s? r?mân? doar cu 600 de oameni".

Bruxelles-ul, implicat în falimentarea industriei petrochimice române?ti

Conducerea Oltchim a dorit spirjinirea func?ion?rii combinatului prin majorarea de capital. În acest sens, s-a depus la Bruxelles documenta?ia necesar? pentru ca majorarea respectiv? s? nu fie considerat? ajutor de stat. Germania s-a implicat în acest proces ?i l-a blocat, pe cât posibil. A durat, astfel, trei ani de zile pân? când s-a primit un r?spuns de la Comisia European?. Acest termen coincide cu debutul crizei economico-financiar?. În tot acest timp, din cauza influen?ei pe care Germania o are la Bruxelles, Oltchim nu a mai putut produce nimic, s-au acumulat pierderi ?i nu a putut fi f?cut? nicio finan?are.
Un alt responsabil a confirmat pentru ZIUAnews: „Oltchim a depus, pentru ca majorarea de capital s? nu fie considerat? ajutor de stat, documenta?ia la Bruxelles. P.C.C.-ul, prin toate rela?iile, a blocat pe cât posibil acest proces ?i a durat trei ani de zile pân? când a venit r?spunsul de la Bruxelles. Ace?ti trei ani de zile coincid cu debutul crizei economico-financiar?. În tot acest timp, s-au acumulat pierderi, deoarece nu s-a putut produce, nu s-a putut finan?a".

Boc ?i Vl?descu, piroliza-n portofelul de lobby

Dorin?a germanilor de a falimenta combinatul, prin intermediul PCC-ului, este dezv?luit? chiar prin declara?iile publice pe care aceast? firm? le-a f?cut, prin care sus?inea c? nu dore?te s? fac? produc?ie. P.C.C. vrea s? utilizeze doar trei sec?ii ale Oltchimului: Electroliza, care produce le?ie, hipoclorit ?i sod?, Propenoxidul ?i Poliolul, toate având ca pia?? de desf??urare mediul extern. Iar nem?ii sunt sus?inu?i, prin faptul c? sunt reprezenta?i în Consiliul de Administra?ie de c?tre fostul ministru de Finan?e din timpul Guvernului Boc, Sebastian Vl?descu. Fiind cel care în urm? cu pu?in timp reprezenta România ?i, implicit Oltchimul, acesta înc? se bucur? de influen?? în cadrul Ministerului, ceea ce favorizeaz? demersurile f?cute de P.C.C.. Un alt sprijin al germanilor vine din partea directorului Oficiului Participa?iilor Statului ?i Privatiz?rii în Industrie (O.P.S.P.I.), Remus Vulpescu. El are în mân? privatizarea Oltchimului, fiind cel care a decis ca aceast? privatizare s? se realizez în plic, ferit? deci, de ochii celor interesa?i. Unul dintre responsabilii din cadrul Oltchim, a precizat pentru ZIUAnews: „Remus Vulpescu s-a vândut P.C.C.-ului. În ianuarie, când a fost un consiliu de administra?ie, P.C.C. s-a prezentat cu un consilier economic, care era fostul ministru de Finan?e al României, Sebastian Vl?descu. Adic?, omul care, în urm? cu ?ase luni de zile reprezenta statul ?i, implicit, Oltchimul, ?i care le-a spus ferm c? s? nu mai continue cu procese, deoarece Oltchimul va c?dea din cauza unui singur furnizor, care este Electrica, ceea ce s-a ?i întâmplat. În iarn?, fiind mare consumator de energie, pe 10 ianuarie a primit închidere. ?i atunci, P.C.C.-ul a l?sat-o mai moale".

Politica german? de faliment

Falimentul combinatului românesc nu folose?te nim?nui, cu atât mai pu?in statului român, care ar trebui s? acopere toate datoriile ?i s? pl?teasc? salarii compensatorii. Dar, pentru P.C.C., valoarea unui combinat în faliment este mult mai mic? decât cea a unei companii care înc? func?ioneaz?. Acesta este motivul pentru care Germania încearc? s? aduc? Oltchimul în insolven??, pentru a cump?ra, pentru nimic, o întreag? industrie, dup? care s? distrug? o mare parte din ea. Se vorbe?te despre privatizarea Oltchimului, lucru care depinde de P.C.C.. Deoarece aceast? firm? are drept de prem?iune, fiind ac?ionar minoritar principal, el poate cere ca o ac?iune s? îi fie vândut? la pre?ul care îi este convenabil, nu la valoarea nominal? de un leu. Pentru a-?i p?stra cota de 30% din capitalul social, P.C.C. trebuie s? pl?teasc? 140.000.000 de euro, bani de care nu dispune în acest moment. Strategia P.C.C.-ului a fost stabilit? înc? de la început ?i au fost respecta?i to?i pa?ii impu?i. Cu numai 2.000.000 de euro, s-a ajuns ca germanii s? de?in? 30% din capitalul social ?i s? aib? rol decizional în activit??ile manageriale ale Oltchimului. Astfel, ?i-a permis s? obstruc?ioneze toate m?surile pe care conducerea combinatului a încercat s? le ia, pentru a nu se ajunge la faliment. P.C.C. se bazeaz? pe recuperarea banilor investi?i în cump?rarea Oltchimului prin vânzarea combinatului la fier vechi. Ca de exemplu, în Sec?ia 9 de la P.V.C., s-au investit 21 de milioane de euro. Ace?ti bani vor fi pierdu?i, deoarece firma german? nu dore?te s? produc? P.V.C., procesul fiind prea complicat. O alt? arm? de?inut? de germani este cump?rarea datoriilor pe care Oltchimul le are, intrând, astfel, în posesia gigantului industrial. „Acum vor s? fac? pe 10 septembrie în A.G.A., s? se aprobe majorarea capitalului ?i pe 13 septembrie s?-l vând?. P.C.C.-ul poate face contesta?ie, are un drept de preemp?iune, deoarece este ac?ionar minoritar ?i i se vinde ac?iunea nu la 0,1, ci la pre?ul care i se cuvine. Iar, pentru a-?i p?stra cota de 30%, el trebuie s? vin? de acas? cu 140.000.000 de euro, ceea ce el nu are. Ei au tras de timp, deoarece este diferit s? cumperi o companie în faliment decât una care func?ioneaz?. PCC-ul poate cump?ra datoriile, nu mai face nicio tranzac?ie ?i astfel intr? în posesia Oltchimului. Oricum, P.C.C. vrea s? taie combinatul ?i s?-l vând? la fier vechi, pentru c? nu vor s? se complice cu procesul de produc?ie", a dezv?luit pentru ZIUAnews un influent personaj din conducerea combinatului vâlcean.

Explica?ia procesului tehnologic necesar Oltchim pentru a func?iona ?i manevrele ter?ilor care au împiedicat acest lucru pentru a face Oltchimul neprofitabil

Procesul tehnologic necesar Oltchimului pentru a func?iona a fost împiedicat din momentul în care O.M.V. a cump?rat Petrom. Statul era ac?ionar majoritar atât în Petrom, cât ?i în Oltchim. Aceste dou? combinate au fost înfiin?ate în 1966 ?i au fost legate organic, adic? ceea ce se producea la Pite?ti, jum?tate din partea de Piroliz?, materiile prime fiind etilena ?i propilena, printr-o conduct? a c?rei lungime este de 50 de kilometrii, alimenta combinatul. Etilena este o substan?? inflamabil? ?i nu poate fi adus? pe alt? cale, decât prin conduct?. Ele au func?ionat integral. În momentul în care s-a vândut Petromul, statul român a f?cut una dintre cele mai mari gre?eli manageriale. L-a dat cu tot cu sec?ia Arpechim. OMV-ul, urm?rindu-?i scopul, a numit un administrator care i-a prins ?i, în doi ani, le-a vândut etilena ?i propilena de care ei aveau nevoie la o cota?ie tripl?. Cota?ia la nivel mondial pe etilen? ?i propilen? era de 400 de euro pe ton?, dar OMV-ul o vindea cu 1200 de euro. Suma investit? de c?tre OMV pentru achizi?ionarea Petromului ar fi trebuit s? fie recuperat? în 20-30 de ani, îns? s-a reu?it în doar trei ani, prin prisma tripl?rii pre?ului tonei de etilen? ?i propilen?. Astfel a început declinul combinatului, anii de referin?? fiind 2006-2007.

Sec?ia Arpechim este împ?r?it? în Rafin?rie ?i Piroliz?. Oltchim a reu?i cump?rarea Pirolizei, în 2010, dup? patru ani de negocieri, contra sumei de 13 milioane de euro, acesta fiind cel mai mare eveniment de pe pia?a de fuziuni ?i achizi?ii din România. În acest fel, combinatul ?i-a asigurat transferul activit??ilor petrochimice din cadrul Arpechim. Dar, cealalt? jum?tate a Arpechimului, Rafin?ria, a r?mas în posesia O.M.V.-ului. „Cu toate c? sec?ia nu mai este folosit? de ani buni de c?tre proprietari, O.M.V. a jucat ca un adev?rat afacerist ?i a a?teptat momentul în care Oltchim a dorit s? cumpere Rafin?ria, cea care îi ofera materiile prime: etilena ?i propilena. Pre?ul cerut a fost îns? mult prea mare, în jur de 300.000.000 de euro, bani de care combinatul nu a dispus. Acesta a fost punctul culminant al declan??rii declinului combinatului Oltchim", a sus?inut unul dintre oamenii importan?i ai combinatului vâlcean, sub protec?ia anonimatului.

Statul român este proprietar, prin de?inerea a 54% din ac?iuni. Datoriile înregistrate de Oltchim au fost pl?tite de Stat, prin plata a sute de milioane de euro. S-a propus majorarea capitalului social, cu aceast? datorie. Adic?, Statul s?-?i ridice cota de participare de la 54% la 80%, cât ar veni propor?ional. Conducerea combinatului a depus documentele necesare major?rii capitalului social la Bruxelles, pentru a nu fi considerat ajutor de stat. Îns?, aici a intervenit influen?a pe care Germania o are la Comisia European?, deoarece a durat nu mai pu?in de trei ani de zile pân? când s-a primit un r?spuns de la oficialii europeni. Astfel, în luna ianuarie a acestui an, Comisia European? a aprobat conversia. Cu toate astea, nici pân? în prezent, opera?iunea nu a fost realizat?, chiar dac? s-a oferit inclusiv un card de dobând?.

Statul român a avut întotdeauna o r?spundere fundamental? din punct de vedere managerial ?i decizional, fiind ac?ionar majoritar, care de?ine 54% din capitalul social. V?zând datoriile înregistrate de combinat ?i urm?rind tot declinul, statul nu ?i-a respectat atribu?iunile. Prima m?sur? ar fi ?inut de schimbarea conducerii combinatului, îns? fiecare partid aflat la guvernare î?i numea proprii oameni în Consiliile de Administra?ie, persoane slab preg?tite, atât managerial, cât ?i decizional. Oltchimul a oscilat permanent între apartenen?a la Ministerul Economiei, la A.V.A.S. ?i la O.P.S.P.I., pentru c? nimeni nu era interesat s? ofere solu?ii credibile pentru combinat ?i to?i urm?reau s? se scape de r?spundere. Guvernul a promis întotdeauna, indiferent de partidul majoritar, c? va sprijini Oltchimul, îns? nu s-a luat nicio m?sur?. „În urm? cu numai aproximativ trei s?pt?mâni, o firm? din Austria a spus c? va credita Oltchimul, numai c? vor garan?ia c? acest combinat va func?iona. Austriecii au afirmat c? sunt dispu?i s? ofere 40.000.000 de euro sprijin, capital de lucru ?i tot ce este necesar, deoarece nu este în avantajul partenerilor externi ca Oltchimul s? nu mai func?ioneze", se arat? în dezv?luirile celor intervieva?i de ZIUAnews.

Pre?edintele României a pus dosarul Oltchim pe mas? ?i... acolo a r?mas!

Chiar ?i Traian B?sescu a avut dosarul combinatului pe mas?, îns? a preferat ca P.C.C. s? intre în posesia acestuia. Explica?ia este cea prezentat? la începutul materialului, înscrierea firmei în portofoliul Germaniei. Se cunoa?te rela?ia pe care Traian B?sescu o are cu Angela Merkel, cancelarul german. Astfel, pentru anumite favoruri politice, economia României va avea de suferit, prin falimentarea Oltchimului. Acest lucru este eviden?iat prin declara?ia directorului Constantin Roibu, f?cut? în 2009, atunci când Traian B?sescu ocupa fotoliul de pre?edinte al ??rii noastre. „Pe masa de lucru a Guvernului se afl? ?i un memorandum privind accesarea de c?tre Oltchim a unui credit de 486 milioane euro, garantat de stat în propor?ie de 80%, necesar unui amplu program de investi?ii pe trei ani, astfel încât, la finele lui 2013, combinatul vâlcean s? ajung? la o cifr? de afaceri de un miliard de euro, din care 800 de milioane s? reprezinte numai exporturi", preciza Roibu la acea vreme. Mai mult decât atât, inginerul Mihail Diculoiu a declarat public c? "pre?edintele Traian B?sescu ne-a indicat c? deja ar trebui s? ne apuc?m de repara?ii la sec?ia de piroliz? de la Arpechim Pite?ti, chiar pân? la semnarea contractului de preluare propriu-zis? a acesteia. Altfel spus, nimic nu mai poate s? deturneze scopul demersurilor combinatului". Cu toate acestea, situa?ia actual? a Oltchimului este cea prezentat?: privatizarea se pare c? nu are nicio ?ans? de realizare, insolven?a fiind inevitabil?. Iar de privatizare se ocup? ?eful O.P.S.P.I., Remus Vulpescu. Pe 12 septembrie se va încheia perioada de înscriere a firmelor care doresc s? participe la licita?ie, iar pe 14 septembrie Vulpescu va deschide plicul ?i va anun?a ce companie a oferit cea mai mare sum? de bani. Este de men?ionat c?, pân? în prezent, nicio firm? nu s-a înscris la aceast? licita?ie.

Vulpescu ?i Vl?descu

Remus Vulpescu, un avocat în vârst? de 38 de ani, este ?eful Oficiului Participa?iilor Statului ?i Privatiz?rii în Industrie (O.P.S.P.I.), aflat în subordinea Ministerului Economiei. Acesta este specializat pe firme aflate în faliment ?i lichid?ri. A avut un rol crucial în tot demersul prin care Oltchim a trecut, timp de un an ?i jum?tate de când se afl? la conducerea O.P.S.P.I. La întâlnirea cu FMI, Vulpescu a declarat c? Oltchim a întârziat cu furnizarea anumitor date, lucru negat de reprezentan?i ai combinatului. Declara?iile recente ale acestuia au pus un mare semn de întrebare în ceea ce prive?te procesul de privatizare a combinatului. Întregul Minister al Economiei ?i-a schimbat perspectiva cu privire la modalitatea de privatizare a Oltchimului. A?a cum am precizat, statul român a primit, într-un final, acceptul Comisiei Europene de a converti în ac?iuni datoriile Oltchimului, metod? prin care statul urma s? de?in? 80% din capitalul social. „În ultimele ?apte-opt zile am ajuns la concluzia c? este mult mai bine pentru Oltchim ?i statul român s? renun??m la conversia crean?ei din mai multe motive", a fost declara?ia tulbur?toare f?cut? de Vulpescu. Motivul este îns? acela c? P.C.C. ar avea de suferit în urma acestei conversii. Afirma?iile f?cute de Remus Vulpescu au sup?rat conducerea firmei germane, deoarece, a?a cum declara reprezentantul P.C.C., Wojciech Zaremba, „suntem în mijlocul privatiz?rii ?i am semnat o în?elegere confiden?ial? cu statul român, cum c? nu vom dezv?lui ?i nu vom comenta nimic cu privire la privatizare. Noi ne-am respectat angajamentul, Remus Vulpescu, nu. Este o înc?lcare a legii privatiz?rii".

Sebastian Vl?descu a ocupat fotoliul de ministru al Finan?elor, în momentul în care Emil Boc era prim-ministru. Surpriza din partea acestuia a venit în timpul Consiliului de Administra?ie din luna ianuarie a acestui an, când P.C.C. a fost reprezentat în A.G.A. de Sebastian Vl?descu, om influent în Minister ?i care a avut datoria de a ap?ra interesele economice na?ionale. Acum, îns?, Vl?descu lupt? pentru ca P.C.C. s? falimenteze Oltchim, urmând a intra în posesia unui întreg combinat, surs? important? în economia na?ional?, pe nimic.
„Gaura neagr?", a?a cum este denumit Oltchim, se pare c? nu a atras niciun investitor cu adev?rat interesat, cu excep?ia P.C.C.. De aceea, rezultatul licita?iei din 14 septembrie nu va fi privatizarea combinatului, ci falimentarea acestuia.

Varianta ru?ilor de la TISE

„Exist? o solu?ie pentru Oltchim. Aceasta este TISE, o subsidiar? de a lui Gazprom, un gigant. Anul trecut a avut 42 de miliarde de euro profit. Reprezentan?ii TISE nu sunt ac?ionari, au venit pentru proiect ?i sunt interesa?i s? cumpere Oltchimul. Ar vrea s? cumpere ?i Arpechimul, dar ?i Oil Terminal. Nu vor s? concedieze niciun angajat ?i vor s? pun? în func?iune toate sec?iile combinatului", a declarat un înalt din conducerea Oltchim. TISE este înregistrat? în Rusia ?i a oferit conducerii combinatului vâlcean o solu?ie prin care nu s-ar ajunge la faliment. Ru?ii au dorit s? cumpere toate sec?iile Oltchim-ului ?i s? le pun? în func?iune, oferind capitalul de lucru necesar. Au impus, îns?, anumite condi?ii, printre care ?i încheierea unui contract pe patru ani de zile cu furnizorul de sare, pentru a nu se întâmpina problema modific?rii pre?ului de achizi?ie. Au vrut s? cumpere ?i o micro-hidrocentral?, pentru ca toat? produc?ia acesteia s? ajung? la Oltchim, deoarece cele mai mari cheltuieli înregistrate de combinat sunt pe materii prime ?i energie. TISE ?i-a exprimat dorin?a de a achizi?iona Oil Terminal, o companie const?n?ean?, prin care s? pompeze petrol în Rafin?ria de la Pite?ti, unde s-ar produce etilena, propilena ?i benzin? nafta.

Ultimatumul Fondului Monetar Interna?ional

F.M.I. a dat un ultimatum autorit??ilor române s? privatizeze sau s? lichideze combinatul Oltchim, pân? pe 26 septembrie. În caz contrar, acordul ??rii noastre cu Fondul Monetar Interna?ional va fi suspendat, ceea ce ar duce la efecte dezastruoase pentru economia României. FMI a a?teptat cinci ani de zile s? se ia o m?sur? în privin?a combinatului vâlcean, lucru nerealizat pân? în prezent. Dac? acest lucru nu se va întâmpla pân? la data stabilit?, respectiv 26 septembrie, reprezentan?ii Fondului vor refuza s? participle la ?edin?a de evaluare a acordului cu România. Potrivit estim?rilor speciali?tilor, „?ara noastr? ar risca ?i sc?derea rating-ului de ?ar? cu efect asupra dobânzilor la care se împrumut?, lucru care ar fi de zece ori mai costisitor decât tot Oltchimul".

Dispari?ia Oltchim,  atentat la siguran?a na?ional?

SC Oltchim SA est unicul complex petrochimic din România, format din combinatul chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea ?i divizia detrochimic? Arpechim Pite?ti, ?i asigur? securitatea economic? ?i social? în jude?ele Vâlcea ?i Arge?. A?adar, lichidarea Oltchim ar constitui un atentat grav la siguran?a na?ional?.
Facem aceast? afirma?ie din urm?toarele motive:
1. combinatul chimic Oltchim realizeaz? 65% din produc?ia industrial? a jude?ului Vâlcea, reprezentând centrul principal de greutate pe care se sprijin? economia jude?ului.
2. Oltchim este ?i principalul angajator local, cu un num?r de peste 3.000 de angaja?i, iar prin alte companii pe care le de?ine, num?rul de angaja?i dep??e?ete 4.000.
3. Importan?a strategic? a combinatului Oltchim în economia na?ional? este dat? de un întreg lan? de conexiuni ?i dependen?e economice pe care acesta le genereaz? cu o serie de industrii, printre care se num?r? Arpechim Pite?ti, CET Govora SA, Ciech Uzinele Sodice Govora, exploatarea minier? Berbe?ti, Salina Ocnele Mari, Cariera de Calcar Bistri?a. Compania de?ine ?i Fabrica de conserve Râureni, complexul Suinprod, firma Avicola Babeni ?i fabrica de nutre?uri Babeni.
4. Oltchim este cel mai mare produc?tor de pe pia?a intern? de produse clorosodice, solven?i clorura?i ?i unicul produc?tor de P.V.C., polioli-polieteri, oxo-alcooli, anhidrid? ftalic? ?i plastifian?i, produse de baz? pentru alte industrii ale economiei române?ti. Totodat?, Oltchim este ?i cel mai mare produc?tor din Europa Central? ?i de Est la produsele sale principale, respectiv P.V.C., sod? caustic?, polioli-polieteri ?i D.O.P., cu pie?e de desfacere atât în Uniunea European?, cât ?i în ??ri cu economii emergente precum Turcia sau Rusia. Principalul produs al societ??ii este policrorura de vinil (P.V.C.) (în present, aproximativ 37,5 % din produc?ia total?), pentru care a declarat în 2008 o cot? de pia?? la nivelul U.E. de 2,1 %. Oltchim î?i comercializeaz? produsele în peste 80 de ??ri.
5. Oltchim se afl? în topul marilor juc?tori din industria chimic?. În Europa Central? ?i de Est este num?rul unu pe pia?? produselor clorosodice, pia?a poliolilor polieteri ?i pia?a propenoxidului, iar pe pia?a P.V.C., ocup? locul al doilea.
6. ?i nu în ultimul rând, 4.000 de familii ar r?mâne f?r? un venit, adic? aproximativ 8.000 de persoane ar fi afectate.

P.C.C. a blocat un ajutor de stat pentru Oltchim

Dintr-un document al Comisiei Europene rezult? c? P.C.C. a f?cut tot ce a putut pentru a bloca un ajutor de stat pentru Oltchim în valoare de 62 de milioane de euro. Astfel potrivit documentului, statul român a dorit s? revitalizeze compania prin acordarea acestui ajutor dar P.C.C. a introdus o plângere la CE "contestând eligibilitatea întreprinderii pentru a beneficia de ajutor în temeiul schemei de ajutor temporar aprobat? de autorit??ile române", dup? cum se arat? în document. De aici se mai poate citi „Comisia a exprimat îndoieli în leg?tur? cu îndeplinirea de c?tre Oltchim a criteriilor de eligibilitate stabilite de cadrul temporar pentru a putea beneficia de un astfel de ajutor". Iar în cele din urm? ajutorul nu a mai fost acordat.

Nachbar, partenerul P.C.C.

Carlso Ventures International este principalul ac?ionar al Nachbar Services Limited. În data de 17 iunie 2011, P.C.C., S,E, ?i Carlso Ventures International au semnat, în fa?a unui notar public, un Memorandum, care a stabilit cadrul unei pozi?ii comune cu privire la Oltchim. În urma acestui acord de a ac?iona concentrat, P.C.C. S,E. ?i Carlson au ajuns s? de?in? împreun? 31,3072% din capitalul social al Oltchim SA.

Grafica - Ion M?ld?rescu

--------------------------------------------------------------------
[1] ZIUA news http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/angela-merkel-l-a-sustinut-pe-traian-basescu-pentru-a-primi-in-schimb-combinatul-oltchim-82931
[2] Ibidem.
[3] Ibidem. footer