Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R.   
Sâmbătă, 04 August 2012 21:09
Marealul Ion Antonescu, Crucea comemorativ? WW2, Parlamentul României
Discurs rostit în plenul Camerei Deputa?ilor
la 21 mai 1996

Domnule pre?edinte,
Doamnelor ?i domnilor colegi,
Vin în fa?a domniilor voastre în leg?tur? cu o comemorare.

La 1 iunie 1946, în urma unui proces cu verdict comandat de la Moscova, mare?alul Ion Antonescu a fost împu?cat. Motivele principale invocate de tribunalul poporului, prin actul de acuzare au fost:
- instaurarea unui regim de dictatur? anticomunist;
- subordonarea ??rii c?tre Germania hitlerist?;
- r?zboiul contra U.R.S.S.

S? lu?m pe rând toate aceste motive invocate:

- Într-adev?r, Ion Antonescu a condus un regim de dictatur? personal?, dar care a fost impus de evolu?ia general? din Europa ?i a fost impus ca singur? metod? de salvare a ??rii. A fost un regim anticomunist, pentru c? majoritatea comuni?tilor români au tr?dat România ?i au sprijinit cotropirea Basarabiei ?i Bucovinei de Nord de c?tre U.R.S.S. Dictatura a fost împotriva tr?d?torilor de ?ar?, nu împotriva poporului român.

- Într-adev?r, Ion Antonescu a fost constrâns de aceea?i situa?ie interna?ional?, de izolare deplin? a României s? accepte alian?a cu Germania. Cu toat? aceast? alian??, a reu?it s? men?in? statul român independent, viabil ?i o economie viabil?.

- Cea mai mare acuza?ie a fost r?zboiul contra U.R.S.S. Ion Antonescu ?i-a asumat întreaga r?spundere pentru acest r?zboi. Iat? ce spunea la proces, în 1947: „Am f?cut r?zboiul contra U.R.S.S.-ului, fiindc? mi-au impus-o onoarea poporului românesc ?i imperativele sacre ale ?arii noastre".
R?zboiul contra U.R.S.S. s-a dus pentru recâ?tigarea teritoriilor române?ti ale Basarabiei ?i Bucovinei de Nord.

A?adar, Mare?alul a fost condamnat la moarte pentru c? a luptat împotriva comuni?tilor tr?d?tori de ?ar? ?i pentru c? a luptat pentru reîntregirea României. De aceea, condamnate de istorie sunt tocmai acele for?e care au impus judecarea nedreapt? din 1946. Reprezentan?ii acelor for?e, metamorfoza?i ast?zi din comuni?tii de ieri în democra?i, sunt cei care împiedic? anularea sentin?ei samavolnice. Am cerut chiar de la aceast? tribun? de patru ori Procuraturii Generale recurs în anulare în cazul procesului lui Ion Antonescu ?i mereu mi s-a r?spuns c? se cerceteaz? cazul; ultima dat? în martie 1994. Indiferent îns? de ce face ?i de cine ascult? Procuratura General?, Ion Antonescu este ?i va r?mâne mereu în inima poporului român care îi poart? recuno?tin?a datorat? unui adev?rat erou na?ional.

În 1994, Parlamentul României a f?cut un act de dreptate: i-a decorat pe to?i veteranii armatei române din Al Doilea R?zboi Mondial, chiar domniile voastre a?i aprobat aceast? lege. Deci s-a recunoscut c? au fost ni?te eroi ?i au luptat pentru o cauz? dreapt?. În acela?i timp, asupra comandantului suprem - de facto - al acestor veterani se men?ine eticheta de criminal de r?zboi. Este nu doar ilogic, ci este mai ales de neadmis. Viitorul va face îns?, cu siguran??, dreptate Mare?alului.

Grafica - Ion M?ld?rescu
footer