Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 30 Iulie 2012 12:35

Garda Maghiar?Mocirla mental? cu care românii au fost ataca?i ?i infecta?i dup? 1990 le-a adus imense prejudicii, cel al deterior?rii morale fiind major. Contrar îndemnului din imnul na?ional - de la a c?rei intonare public?-oficial? s-au împlinit 164 de ani - românii, dezbina?i ast?zi mai mult decât oricând, tr?iesc într-o adormire condamnabil?, iar în rarele momente de „de?teptare" lupt? cu o încrâncenat? înver?unare chiar împotriva propriilor interese. Valoroasa publica?ie româneasc? „Condeiul ardelean" a dat publicit??ii un articol incitant: „Prejudec??ile maghiarofobe ?i adev?rul despre ele"[1]. Întrebuin?ând un întreg arsenal de metode persuasive, autorul încearc? s? induc? în subcon?tientul cititorului ideea c? românii sunt r?i, intoleran?i ?i exagereaz? atunci când îndrept? degetul ar?t?tor spre vreun iredentist exaltat.

Voi comenta câteva din afirma?iile domnului Tihamér Czika, semnatarul articolului în cauz?:
„Ungaria ca stat [...] nu ?i-a manifestat oficial niciodat? interesul, nici politic, nici juridic pentru re-anexarea Transilvaniei... dup? anul 1947. În acel an, prin semnarea tratatelor de la Paris care au încheiat al II-lea R?zboi Mondial statul ungar a recunoscut grani?ele actuale..." ... vrând, nevrând, fiind obligat. În prezent, „Ungaria ca stat" vrea p?mântul românesc pe buc??i.

„Marea majoritate a maghiarilor din România vorbesc române?te la un nivel satisf?c?tor sau foarte bun". S? nu uit?m c? în ?ara de care vorbe?te autorul articolului, limba oficial? este limba român?, prevedere stabilit? prin Constitu?ia României, iar minorit??ile sunt obligate s? înve?e, pe lâng? limba matern? ?i pe cea a statului în care tr?iesc.

„ Exist? maghiari care sunt arogan?i ?i îi privesc pe români de sus, cum exist? ?i români care sunt arogan?i ?i îi privesc pe maghiari de sus. Ace?ti oameni sunt îns? în minoritate de ambele p?r?i". Corect, dar cum spune o zical? româneasc? „ajunge o lingur? de mizerie ca s? strice un butoi cu varz?"...

„UDMR nu este o organiza?ie extremist?. Pur ?i simplu nu este. Nu are mesaje ?ovine, anti-române?ti, sau anti-alte na?iuni sau grupuri etnice, religioase, sexuale, etc. [...] UDMR este o organiza?ie politic? care î?i desf??oar? toat? activitatea respectând legile României". Inexact! U.D.M.R. s-a declarat, în 1990, ca uniune cultural? etnic?, având un statut oarecum similar cu cel de la „Vatra Româneasc?". Din cei 22 de ani postdecembri?ti, U.D.M.R. a func?ionat contrar prevederilor Constitu?iei, ca partid politic (?). U.D.M.R. se erijeaz? (în mod nejustificat) în reprezentant unic al maghiarimii din România, mul?i etnici maghiari având alte op?iuni politice.

Ducso Csaba Nincs Kegyelem 2012„Csibi Barna, func?ionar public la Direc?ia Finan?elor Publice Harghita ?i lider al Plutonului Secuiesc din cadrul Batalionului «Wass Albert» al G?rzii Maghiare din Miercurea Ciuc, a organizat la Cluj-Napoca, cu ocazia zilei maghiarilor din 2012, o manifestare de protest împotriva Tratatului de la Trianon, prin prevederile c?ruia Transilvania a revenit României, prilej cu care a scandat mai multe lozinci antievreie?ti ?i xenofobe: «S? dispar? to?i jidanii împu?i?i!», «S? dispar? to?i du?manii care sunt aici, s? lupt?m pentru Ardeal!». Acela?i personaj agreat ?i încurajat de U.D.M.R. a organizat mai multe ac?iuni cu caracter xenofob fie împotriva poetului Mihai Eminescu, fie împotriva României, în cursul anului 2011. Din aluziile sale tenden?ioase rezult? ideea cum c? românii ar trebui s? intre în Covasna ?i Harghita doar pe baz? de pa?aport."
(Evenimentul Zilei) Individul cu pricina, sus?inut ?i încurajat de U.D.M.R., a fost scos de sub urm?rire penal? fiindc? s-ar fi aflat „la prima confruntare cu legea".


„Garda Maghiar? - Plutonul Secuiesc.[2] Este falanga din România a organiza?iei paramilitare din Ungaria. Plutonul secuiesc este încadrat în Batalionul „Wass Albert", cu comandamentul la Gyor, Ungaria. Pentru c? organiza?ia a fost scoas? în ilegalitate în ?ara vecin?, activitatea g?rzii este transferat? în Transilvania. Cel mai propice loc este zona locuit? de secui. Ofi?erul de rela?ii cu presa al G?rzii, Nandor Kerestes nu vorbe?te bine române?te, dar declara?iile sale sunt edificatoare: „Noi apar?inem de Ungaria, de Batalionul Wass Albert din Ungaria. Când cineva devine membru, depune ?i jur?mântul pe coroana sfânt? ungar?". „Ei ne ajut? cu tot ce cerem. To?i avem grade militare: plutonier, c?pitan... Gradele se dau în Ungaria". Încorpor?rile în Plutonul secuiesc (subunitate a G?rzii Maghiare, ce apar?ine de batalionul „Wass Albert", de la Gyor-Ungaria) sunt f?cute dup? anumite tipare:
- Orice poten?ial nou membru este în prealabil monitorizat o anumit? perioad? de timp. De asemenea, se culeg informa?ii despre persoana vizat?, astfel încât profilul acesteia s? corespund? activit??ii ?i obiectivelor G?rzii. [...]. Candidatul trebuie s? completeze mai multe chestionare [...], dou? capitole cu întreb?ri-capcan?, dar ?i cu întreb?ri prin care se urm?re?te ob?inerea unor informa?ii esen?iale:
- „Vrei s? devii gardist? Dispui de bocanci negri, pantaloni de instruc?ie, c?ma?? alb?, vest? ?i ?apc?? [...] Ai f?cut armata?, Dac? da, ce grad ?i la ce arm??, [...] Dac? practic? „sporturi speciale» sau dac? ar fi dispus s?-?i ri?te via?a în contextul în care, «într-un cadru constitu?ional, ar fi nevoie de militari».[...] Pe ce plan poate Garda Maghiar? ?i na?iunea s? conteze pe dumneavoastr? ?i pe ce plan dori?i s? v? desf??ura?i activitatea al?turi de noi?" etc.
- [...]„«Garda Maghiar? - Plutonul Secuiesc», î?i declar? obiectivele civice ?i culturale, membrii G?rzii Maghiare recunosc faptul c? principalul scop este autonomia, confundat? de multe ori cu independen?a. O celul? a Plutonului Secuiesc, este frecvent semnalat? f?când antrenamente de lupt? atât în ora?, în spatele Liceului «Gabor Aron», cât ?i în mun?i, la Valea Uzului, în condi?ii extreme. [...]. Membrii G?rzii Maghiare marcheaz? locurile «plantând» cruci apostolice (dublu barate), cu însemnele organiza?iei ?i cu h?r?i ale Ungariei mari, de?i public încearc? s? conving? delimitarea lor de aspira?iile revizioniste. Antrenamentele «speciale» sunt justificate prin necesitatea de a avea membri preg?ti?i pentru orice situa?ie. Dup? o perioad? de monitorizare discret?, persoanele recrutate de Garda Maghiar? - Plutonul Secuiesc sunt testate, iar dup? instruc?ie depun jur?mântul pe sfânta coroan? ungar?."[3] Dup? cum se poate constata, asemenea gardistului românofob Csibi Barna, Tihamér Czika nu recunoa?te caracterul paramilitar al antrenamentelor efectuate.

Cele de mai sus demonstreaz? din plin c? U.D.M.R. este organiza?ie extremist?, tolerat? de „puterile" aflate la guvernare, din motive pur oportuniste. Satana - cu sau f?r? sutan? (László T?kés) - este un extremist românofob, ?i nu unul oarecare, agent dovedit al unei ??ri str?ine, imoral, dup? cum afirm? fosta lui so?ie ?i de o „bun? inten?ie" pus? sub o groaz? de semne de întrebare. Fiind europarlamentar din partea României (o enorm? gre?eal? antiromâneasc?), a adus grave prejudicii statului pe care îl reprezint?, a jurat credin?? Ungariei ?i a îndemnat etnicii maghiari din România la nesupunere civic? ?i la ie?irea în strad?. Cum s-o fi chemând a?a ceva dup? canoanele Uniunii Europene? Apel la în?elegere interetnic?? U.D.M.R. a stat c???rat? la guvernare 20 din cei 22 de ani de dup? „potop", indiferent cu cine a f?cut alian?? ?i ce culoare au avut partenerii afla?i la putere. Ce contribu?ie a avut la prosperarea întregii popula?ii a României în aceste dou? decenii? L-am putea întreba pe îmbog??itul peste noapte (asemenea multor altora - f?r? deosebire etnic? de ras? sau religie), pe Verestoy Attila ?i pe bunii lui „colegi" în ale submin?rii economiei na?ionale a României, dar nu ne va r?spunde. Sper?m totu?i c? într-un viitor nu prea îndep?rtat, vor ?ine companie fostului prim ministru, aflat în prezent în custodia statului.

„... o minoritate de talia maghiarimii din România într-un alt context probabil ?i-ar fi putut cl?di un stat suveran."
Ideea care îi fr?mânt? pe iredenti?tii unguri, care îl roade inclusiv pe domnul Tihamér Czika, a ie?it ca uleiul la suprafa?a apei, desconspirând, deopotriv?, inten?iile proprii ?i pe cele ale unor co-etnici ai s?i: „?i-ar fi putut cl?di un stat suveran."

„De ce nu pot fi ungurii precum celelalte minorit??i din România?"
Întrebare justificat?. În timp ce, în unele zone ale ??rii, românii, minoritari sunt supu?i discrimin?rii etnice în propria ?ar?, U.D.M.R. creeaz? ghetouri spirituale ?i vrea privilegii, nu drepturi. Îns??i U.E. a recunoscut c? în România sunt acordate cele mai multe libert??i na?ionalit??ilor minoritare din Europa.

„Diferen?a dintre maghiari ?i celelalte minorit??i din România este una faptic?: num?rul..."
?ansele de convingere cu un asemenea argument sunt sortite e?ecului, din start. Un singur etnic, apar?inînd oric?rei na?ii de pe planet?, trebuie s? aib? acelea?i drepturi ?i obliga?ii ca ?i popula?ia majoritar? a României ?i s? respecte legile, datinile ?i tradi?iile str?mo?e?ti. Nici mai multe, nici mai pu?ine. ?i ?iganii trebuie s? se supun? acelora?i criterii, pentru a deveni respecta?i.

Kower Laszlo ?i Elie Wiesel„Guvernul României este neprietenos, necivilizat ?i barbar..."[4] Afirma?ia apar?ine pre?edintelui parlamentului Ungariei, venit în vizit? de „prietenie" pe meleagurile române?ti, dar obr?znicia „Made in Hungary" dep??e?te orice uzan?e diplomatice. În ziua referendumului pentru demiterea Pre?edintelui României, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban ?i-a permis s? se adreseze etnicilor maghiari din Transilvania - cet??eni români - îndemnându-i s? nu mearg? la vot. Imagina?i-v? cum ar reac?iona oficialit??ile Ungariei, dac? un demnitar român ar comite un abuz similar. Rezultatul ar fi o reclama?ie la „Înalta Poart?" de la Bruxelles ?i declan?area - sine die - a unui scandal interna?ional. Astfel de „oficialit??i", în ??rile unde demnitatea na?ional? se afl? la loc de onoare, sunt declarate „Persona non grata". La noi, NU! Guvernul României tace!

Pân? ?i impostorul dovedit, „faimosul" Elie Wiesel" a reac?ionat, înapoind distinc?ia acordat? de Ungaria, motivând c? prin declara?iile oficialilor unguri interesele evreimii au fost lezate. Mo?tenirea Gojdu a fost cedat? Ungariei de c?tre un guvern de imbecili. Când fostul ambasador al României, Dumitru Prunariu, a intervenit pentru recuperarea Tezaurului României, MRU - papagalul de serviciu, pe post de ministru de Externe, l-a rechemat în ?ar?. De fiecare dat? când se ive?te prilejul de a demonstra verticalitatea, Oficialii României tac. Ru?ine!

„Debarasarea de prejudec??ile na?ionaliste ar fi un bun început în aceast? încercare." ... care ar trebui s? plece chiar de la domnul Tihamér Czika ?i de la inep?iile sale. Oare de Ip, de Tr?znea, de Albi?a ?i de Diktatul de la Viena a auzit domnul în cauz?? Dar de Trianon? Dar de „Nincs Kegyelem" a lui Ducso Csaba, Budapesta, 1939 din care citez: „Na?ia ungar? este cea mai splendid? realizare a rasei dominante mongole, care nu cunoa?te decât victoria. În noi fierbe sângele lui Attila, al lui Arpad ?i al lui Ghinghis-Han..." Citatul este acceptat ?i promovat discret de c?tre U.D.M.R. ?i ostentativ, de c?tre trimi?ii statului vecin pe p?mântul românesc. Nu-mi amintesc ca Ungaria s? fi cerut scuze pentru crimele comise de armata horthyst?, de „Crucile cu s?ge?i" ?i de alte organiza?ii para-militare maghiaro-horthyste, în anul 1940, în nord-vestul Ardealului cedat abuziv, prin Diktat, Ungariei. Garda Maghiar?, interzis? în Ungaria ?i tolerat? în România, î?i face de cap sub condamnabila obl?duire a „puterilor" instalate în epoca postceau?ist? ?i secondate cu obstina?ie de acela?i U.D.M.R. Chiar negativ fiind, m? simt obligat s? apreciez spiritul de unitate al maghiarilor sus?inu?i pe fa?? de Budapesta. Bucure?tiul TACE, iar românii din ghetourile anumitor zone ale ??rii sunt umili?i ?i condamna?i s? rabde, la ei acas?. Pân? când? Evident, nu to?i maghiarii sunt asemenea celor comenta?i ?i nici to?i românii nu sunt buni de pus la ran?.

Referitor la recentul Referendum, citez: „Parlamentul României trebuie s? intervin?! Indiferent de rezultatul referendumului, Parlamentul trebuie s? decid? refacerea listelor electorale. Aceste liste au fost întocmite cu ani în urm? ?i, dup? cum zic unii, cuprind numele multor persoane decedate. Acest lucru trebuie verificat: cât este de mare num?rul persoanelor al c?ror nume nu trebuia s? mai figureze pe listele electorale? Dup? refacerea acestor liste se poate valida sau invalida ?i referendumul, raportând num?rul celor care s-au prezentat la vot la num?rul real al celor cu drept de vot." [5]

În situa?ia descris?, apreciez c? un nou imn al ??rii s-ar impune, titlul lui fiind mult mai adecvat momentului: Trezi?i-v?, români!, iar de va fi cazul, „Trece?i batalioane române, Carpa?ii!"... atâtea câte-au mai r?mas.

Grafica - Ion M?ld?rescu

--------------------------------------------
[1] Condeiul ardelean - http://www.condeiulardelean.ro/articol/prejudecatile-maghiarofobe-si-adevarul-despre-ele).
[2]Garda Maghiar? se proclam? continuatoare a Partidului Crucii cu S?ge?i partid antisemit, fondat în 1935 ?i scos în ilegalitate dup? doi ani din cauza violen?ei ?i a radicalismului. Ideologia partidului era inspirat? din cea a N.S.D.A.P.. Garda Maghiar? cere desfiin?area Tratatului de la Trianon ?i, implicit, refacerea Ungariei mari. Crucea cu s?ge?i este folosit? azi de gardi?ti. Un alt însemn este Crucea dublu barat? a lui ?tefan - primul rege al Ungariei, ?i drapelul lui Arpad - alb striat cu ro?u. Arpad a fost unul dintre liderii unui trib ungro-finic. Membrii sunt organiza?i în batalioane ?i plutoane, astfel încât s? acopere teritoriul fostei Ungarii mari. De Transilvania se ocup? batalionul secuiesc „Wass Albert", care are comandamentul la Gyor, în Ungaria.
[3] Adevrul.ro http://www.adevarul.ro/actualitate/evenime/Recrutari_in_Garda_Maghiara_juraminte_sfinte_si_ bocanci_negri_0_188381743.html
[4] Pre?edintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo.
[5] Prof. univ. dr. Ion Coja, 30 iulie 2012

footer