Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Duminică, 29 Iulie 2012 01:57

Boeing-707-IL-62-M-Tarom_copy

Avioane de pasageri „IL-62" ?i „BOIENG 707"
pentru Compania „TAROM"
(1971-2003)


La sfâr?itul lunii februarie 1971, Florian D?n?lache, Cornel Burtic? ?i Ioan Avram au trimis lui Nicolae Ceau?escu o not? comun? referitoare la achizi?ionarea a dou? avioane sovietice de pasageri „Il-62" pentru compania „Tarom". Discu?iile pe marginea documentului semnat de mini?trii Transporturilor, Comer?ului Exterior, respectiv Industriei Construc?iilor de Ma?ini au avut loc la 29 martie 1971, într-o ?edin?? a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. Cu acel prilej, Nicolae Ceau?escu a sus?inut f?r? echivoc ideea achizi?ion?rii a trei avioane lung-curier „Il-62", de?i serviciile de între?inere pentru aparatele americane erau mai r?spândite decât cele pentru avioanele sovietice, iar costurile de exploatare erau aproape duble în cazul Il-ului 62, comparativ cu cele existente la „Boeing 707" ?i „McDonnell Douglas DC-8". Dup? un an ?i jum?tate de la ?edin?a respectiv?, sovieticii au anun?at c? încetau fabricarea aparatului „Il-62" pentru a oferi spre vânzare o variant? îmbun?t??it?: „Il-62M". Aceast? schimbare a determinat autorit??ile române s? ia în considerare posibilitatea anul?rii contractului încheiat cu „Aviaexport". O hot?râre în acest sens a fost aprobat? de membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. în ?edin?a din 9 octombrie 1972. Concomitent, s-a decis rechemarea în ?ar? a echipajelor române?ti care înv??au în URSS despre modul cum se pilota aparatul „Il-62" ?i s-a hot?rât achizi?ionarea din SUA a trei avioane lung-curier „Boeing 707".[1]

Dup? noi discu?ii purtate în paralel, la sfâr?itul anului 1972 ?i începutul anului 1973, cu reprezentan?ii firmelor „Aviaexport" ?i „Boeing", autorit??ile române au acceptat primirea celor trei aparate „Il-62" comandate în prim?vara anului 1971. Primele dou? Il-uri 62 au fost livrate companiei „Tarom" în luna aprilie 1973 (YR-IRA ?i YR-IRB), iar cel de-al treilea a ajuns la Bucure?ti în luna aprilie 1975 (YR-IRC). Ulterior, au fost primite ?i dou? „Il-62 M" (în septembrie 1977 - YR-IRD; în decembrie 1978 – YR-IRE, care a ajuns la Flotila 50 Avia?ie Transport). La începutul anului 1973 a fost încheiat ?i un contract de cump?rare a dou? avioane noi „Boeing 707" pentru compania „Tarom" (YR-ABA ?i YR-ABC), precum ?i a unui „Boeing 707-3K1C" (YR-ABB), amenajat special pentru ?eful statului român. Avionul respectiv a fost livrat la 3 iunie 1974 ?i demnitarii români l-au utilizat pân? în luna septembrie 2010 (în acel moment fiind în proprietatea companiei „Romavia"). Un al doilea avion „Boeing 707-3K1 C" (înmatriculat YR-ABD) a fost livrat Flotilei 50 Avia?ie Transport la 31 martie 1979, acesta fiind men?inut ca rezerv? a aparatului principal de transport a pre?edintelui ??rii. La 27 februarie 1990, avionul respectiv a fost preluat de compania „Tarom", apoi a revenit la „Romavia" ?i a fost avariat grav în cursul unui zbor de antrenament (10 ianuarie 1991). Pilo?ii români au evaluat gre?it condi?iile meteo de pe aeroportul Otopeni, au lovit pista cu motoarele nr. 1 ?i 2, au deteriorat aripa stâng?, iar lâng? motorul nr. 1 s-a declan?at un incendiu. Aparatul a fost adus în cele din urm? la sol, f?r? pierderi de vie?i omene?ti.

În plan propagandistic, decizia de a achizi?iona ?i folosi avioane americane pentru deplas?rile lui Nicolae Ceau?escu în str?in?tate (cu excep?ia zborurilor spre URSS, atunci fiind utilizate doar modele sovietice de aparate) a constituit o sfidare la adresa Moscovei. Pân? în anul 1989, to?i ceilal?i ?efi de state din cadrul Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia au utilizat doar avioane construite în Uniunea Sovietic?.
La 7 aprilie 2003, cele dou? aparate „Boeing 707" cump?rate pentru compania „Tarom" în anul 1973 (YR-ABA ?i YR-ABC) au fost vândute împreun? pentru suma de 600.000 de dolari, în cadrul unei licita?ii organizate de Bursa Român? de M?rfuri. Este interesant de semnalat ?i faptul c?, în momentul în care autorit??ile de la Bucure?ti ?i-au exprimat în anul 1972 inten?ia de a achizi?iona din S.U.A. avioane pentru „Tarom", reprezentan?ii companiei americane au propus livrarea a trei aparate „Boeing 707-320 C", pre?ul total al comenzii fiind de circa 45 de milioane de dolari.[2] Contractul negociat de cele dou? p?r?i a avut o clauz? de offset, România urmând s? achite aproximativ 10% din valoarea contractului prin fabricarea în ?ar? ?i livrarea în S.U.A. a opt p?r?i componente ale avionului „Boeing 727".[3] Departamentul Ap?r?rii al Statelor Unite nu a fost de acord cu prevederile clauzei de offset, considerând în mod repetat c? trimiterea în România, de c?tre compania „Boeing", a unor echipamente moderne, în scopul producerii de p?r?i componente pentru „Boeing 727", nu respecta embargoul instituit de S.U.A. la începutul R?zboiului Rece, în domeniul exportului de tehnologie industrial? ?i utilaje ultramoderne în statele comuniste.

Opinia conducerii Pentagonului a fost ascultat? de reprezentan?ii companiei „Boeing" ?i lista ini?ial? cu utilajele care urmau s? ajung? în România a fost scurtat?, pentru a nu se oferi autorit??ilor de la Bucure?ti tehnologie civil? de ultim? or?, care putea fi utilizat? ?i în uzinele române?ti cu profil militar. Cu toate acestea, opozi?ia Departamentului Ap?r?rii a continuat, considerându-se c?, dac? românii ar fi fost supu?i unei presiuni, ace?tia ar fi fost în cele din urm? de acord s? cumpere cele trei avioane, f?r? a se încheia o clauz? de offset. Opinia respectiv? nu era împ?rt??it? de conducerea companiei „Boeing", offset-ul fiind, în opinia sa, „un «element critic» în propunerea «echilibrat? în mod delicat» (subl.n.)"[4].

Henry Kissinger a fost de acord cu p?rerea speciali?tilor companiei americane ?i, într-un memorandum trimis la 16 ianuarie 1973 pre?edintelui Richard Nixon, a men?ionat opinia acestora, astfel: „Dac? «Boeing» pierde contractul, Statele Unite vor pierde o tranzac?ie de 45 de milioane de dolari, important? pentru balan?a noastr? de pl??i, precum ?i un echivalent net de 1350 de locuri de munc? pe an la uzina „Boeing" din Seattle. Va fi nevoie o derogare de la [sistemul] COCOM doar pentru o singur? pies? din utilajul de fabricare. Acest lucru nu ar trebui s? provoace nici o dificultate, deoarece o derogare de la [sistemul] COCOM a fost acordat? în trecut pentru un model mai mare al aceluia?i echipament (subl.n.)"[5].
Pre?edintele Richard Nixon a aprobat propunerea secretarului de Stat, de a se încheia contractul respectiv împreun? cu clauza de offset dorit? de autorit??ile române.
-------------------------------------
[1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 110/1972, f. 2-3.
[2] În nota comun? din 23 februarie 1971, semnat? de Florian D?n?lache, Cornel Burtic? ?i Ioan Avram, au fost men?ionate urm?toarele pre?uri: pentru un avion „Boeing 707-320 C" – 12.135.816 dolari (echivalent cu 72.814.896 lei valut? Vest); pentru un aparat „McDonnell Douglas DC 8-63 C" – 15.271.604 dolari (91.630.054 lei valut? Vest); pentru un avion „Il-62" – 8.400.000 ruble (56.028.000 lei valut? Est). Ibidem, dosar nr. 39/1971, f. 14-15.
[3] Pentru inten?ia autorit??ilor române de a ob?ine în anul 1964 date despre performan?ele avionului „Boeing 727", vezi Petre Opri?, Francezii au propus României avioanele de pasageri „Caravelle 10 R" ?i „Mercure", în revista „Art-emis. Magazin cultural", sâmb?t?, 23 iunie 2012, http://www.art-emis.ro/istorie/1027-francezii-au-propus-romaniei-avioanele-de-pasageri-caravelle-10r-si-mercure.html.
[4] U.S. Department of State. Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume E–15, Part 1, Documents on Eastern Europe, 1973–1976. Washington, 2008. Document 25: Memorandum From the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon, Washington, January 16, 1973. p. 1.
[5] Ibidem, p. 2.

footer