Revista Art-emis
I.C.R. sunt Eu!... pe papionul meu! PDF Imprimare Email
Prof. Georgeta Ciobot?   
Duminică, 08 Iulie 2012 21:39

HoRoPaEroarea Universit??ii timi?orene de a acorda lui Horia-Roman Patapievici („foto") titlul universitar de onoare atest? gluma privind piepto?enia b?n??enilor c? ei sunt „fruncea". Aici se potrive?te, pentru c? nicio alt? universitate din ?ar? nu s-ar fi putut coborî în asemenea mocirl? fecaloid?, atribuind un astfel de titlu onorant ?i înscriind în analele sale numele acestei „personalit??i", cu minte dereglat? ?i suflet descompus.

„Încercând s? salveze onoarea culturii timi?orene, numero?i oameni de cultur? ?i ?tiin??, profesori universitari, scriitori ?i jurnali?ti din Timi?oara, scandaliza?i de aceast? mizerie tipic abuziv?, au semnat un protest"[1]. În lista semnatarilor protestului, figureaz? ?i numele unor personalit??i din Ia?i, Cluj-Napoca, Bra?ov, Bucure?ti, Arad, Gherla. Dup? toate blasfemiile debitate spre denigrarea poporului român, Patapievici aspira de mult la un astfel de titlu: „Trebuie s? te smere?ti adânc atunci când lumea te laud?. E o bucurie s? fiu integrat în acest alma mater extraordinar care este Universitatea de Vest. [...] Sunt onorat, a cl?mp?nit întunecimea sa"[2]. A?a se explic? umbletul s?u prin universit??ile ??rii. Aici ?i-a g?sit complicii, acuza?i cu vehemen?? pentru abuz ?i pentru acest „act de impietate" de c?tre cei care l-au întâmpinat cu proteste la sosirea în fa?a universit??ii. „Mintea supraînc?lzit? a unui miha-lustragiu-de cas? a fumegat ideea unui premiu pentru Întunecimea Culturii Române, nici mai mult nici mai pu?in decât un Doctor Honoris Causa, pentru «opera» scatologic? (scabroas?, D. de neologisme) privind România" [...] „Nu exist? vreo persoan? care s?-i urasc? atât pe români ?i valorile noastre ca Patapievici", a declarat profesoara Viorica B?lteanu, ini?iatoarea protestului[3].

C? individul acesta nu e întreg la minte ?i c? soarta acestui for cultural al României st? în mâna unui deteriorat mintal este dovedit de faptul c?, pe lâng? scandalurile din New York ?i Berlin, afl?m c? „I.C.R. Stockholm este laureat al premiului Bifrost, decernat de Organiza?ia Nordic? a Agen?ilor Culturali Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, pentru contribu?ii excep?ionale la consolidarea rela?iei dintre comunitatea heterosexual? ?i cea homosexual?", iar la Shang- Hai, cu prilejul deschiderii Pavilionului Românesc, I.C.R. ?i Ministerul de Externe au arvunit taraful „10 pr?jini", care „cu manele porno ?i cu n?dragii în vine, au pus pe fug? vizitatorii oripila?i de spectacolul grotesc"[4]. Ai grij?, cititorule, s? n-o iei razna, c? ?i se tulbur? creierul!

În paginile revistei ART-EMIS, Maria Diana Popescu afirm? cu deplin? maturitate: „Dincolo de borna aceasta a urii, omul nu mai este om ?i nici m?car nu devine animal, ci se transform? în demon", f?când referire la clanul Patapievici care a pornit un atac împotriva românismului prin demen?a declara?iilor despre limba, p?mântul ?i poporul române?ti, în mod special despre marele nostru poet: „Eminescu, ca poet na?ional, ?i întreaga cultur? na?ional? nu-?i au locul sub zodia interna?ionalismului", „Dac? vre?i s? intra?i în Europa, trebuie s? v? debarasa?i de Eminescu". Prin aceast? separare între „eu" ?i „voi", evident? în formele verbale „vre?i", „s? intra?i", „s? v? debarasa?i", se atest? motivul atitudinii ?i faptelor acestui dezagreabil func?ionar al Statului Român, care scald? în dispre? tot ce este românesc tocmai pentru c? nu este român, dar prime?te, parc? în batjocur?, îndestulare financiar? de la ?ara pe care o denigreaz?. O fapt? ?i mai diavoleasc? ar fi s? înceap? s? ucid?, dar, se pare c? ce a f?cut pân? acum este suficient pentru a fi izolat dup? gratii, ca pericol public. Sanc?iunea ar avea numeroase motiva?ii ?i ar fi oricând posibil?, dac? cel ce îl men?ine acolo nu ar suferi de aceea?i demen??.

Chiar dac? românii (sau doar unii români) i-ar fi gre?it lui Patapievici cu ceva, o minte s?n?toas?, un caracter elevat ar fi folosit un limbaj corespunz?tor distinc?iei sale intelectuale. Dar cele afirmate ?i s?vâr?ite de acest debusolat, în total? contradic?ie cu preten?iile sale de merituos intelectual, îl desfiin?eaz? nu doar ca om de cultur?, ci, mai ales, ca om. Acest „supergânditor" uit? c? din „plaiul mioritic ca o fecal?" se hr?ne?te, din munca milioanelor de „omule?i patibulari" (vrednic de spânzurat, D. de neologisme) î?i prime?te leafa, c? poporul a c?rui „inim? devine piftie iar creierul un amestec apos", îl g?zduie?te cu mare toleran?? pe el, coborâtorul din neamul mereu iscoditor de conflicte, venit ?i la noi s? ne impun? legi prin care ne interzice s? vorbim în ap?rarea noastr?, atâta vreme cât Statul Român nu sanc?ioneaz? toate aceste scurgeri murdare din mintea unui evreu, care, probabil, nu are cu ce altceva s? se afirme. Titlul „Protest împotriva macul?rii memoriei Universit??ii de Vest din Timi?oara" certific? ipostaza de materie alterat? a acestei fiin?e, care murd?re?te tot pe unde se mi?c?: cu glasul pâng?rind limba român?, cu respira?ia împr??tiind impurit??i, cu ochii tiranici ?i cinici arunca?i asupra celor din jur, cu otrava creierului ca un bulg?r de gunoi, de care te fere?ti s?-l calci, ca s? nu iei mizeria pe talp?. Noi avem demnitatea noastr? ?i-l suport?m mai departe, ?tiind c? via?a are legile ei, deseori cu bumerang. De aceea, consider?m c? portretul poporului român, creionat de „ilustrul": „Un popor cu substan?? tarat? (cu multe tare, vicii - n.a.). Oriunde te ui?i, vezi fe?e patibulare, ochi mohorâ?i, maxilare încrâncenate, fe?e urâte, guri vulgare, tr?s?turi rudimentare", deloc reprezentativ pentru profilul na?iei noastre, nu este altceva decât ilustrarea fidel? a propriei persoane. Dorim îns?n?to?ire grabnic? acestui str?in, chip înnegrit de ur?, devenit Doctor „Horroris Causa". În niciun caz „Honoris", pentru c? onoarea, unde nu e, nici Dumnezeu nu o d?. Nu-i deloc l?udabil pentru universitarii timi?oreni implica?i în aceast? impietate, care ar fi trebuit s? ?tie c? a onora pe un om f?r? onoare înseamn? a te dezonora pe tine.

Not?: Articolul a ap?rut în „Condeiul Ardelean" Nr. 244 - 20 aprilie - 3 mai 2012
------------------------------------------------------------
[1] Ion M?ld?rescu, Defecalizarea Institutului Cultural Român, Revista ART-EMIS Academy, 26 martie 2012.

[2] Ibidem
[3] Ibidem
[4] Ibidem

footer