Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alecu Reni??, Chi?in?u   
Duminică, 08 Iulie 2012 21:20
Alecu reni?? art-emisAnul 1812 este cu?itul rusesc înfipt în inima Moldovei istorice. Statul moldovenesc, f?urit de la Munte pân? la Dun?re ?i Marea Neagr? de Alexandru cel Bun ?i ?tefan cel Mare ?i Sfânt, de Petru Rare?, Vasile Lupu, Ion Vod? cel Cumplit ?i ap?rat cu sabia ?i crucea de zeci de genera?ii de români moldoveni, a fost sfârtecat ?i înjum?t??it de Rusia imperial?. Statul moldovenesc, jum?tatea de Est cu o suprafa?? de 45 mii km p?tra?i, cu cele mai m?noase p?mânturi, cu sute de sate de r?ze?i, pl?ie?i, arca?i mândri, cu glorioasele cet??i de pe Nistru ?i Dun?re, a fost lichidat de c?tre ?arul Alexandru ?i transformat într-o uitat? gubernie de la periferia imensului imperiu rusesc. Practic, Rusia ?arist? a fost groparul Moldovei istorice ?i a statului moldovenesc, fiindc? ?i partea de Vest ?i-a pierdut în mare m?sur? moralul ?i puterea de a se dezvolta independent pân? la înf?ptuirea Unirii din 1859. O grani?? artificial?, p?zit? cu str??nicie de „eliberatori", a fost tras? prin trupul viu al ??rii. Înstr?ina?i, moldovenii de o parte ?i alta a Prutului, au tr?it din plin drama sfâ?ierii mo?iei lui ?tefan cel Mare, dându-i de la început dreptate lui Kutuzov, care le-a promis „cre?tine?te": „Nu v? voi l?sa decât ochii, ca s? plânge?i". Cu baioneta ?i cnutul, administra?ia ?arist? din Moldova ocupat?, a instalat un regim despotic de rusificare for?at?, de str?mutare a b??tina?ilor în Caucaz ?i Extremul Orient, de interzicere a limbii române ?i de colonizare masiv? cu popula?ii str?ine. Planul Rusiei era de a „elibera" definitiv Moldova de moldoveni, apoi, în etapa urm?toare, de a lichida întreaga insul? de românitate, care separa imperiul ?arist de slavii din Balcani. În ansamblu, dac? lu?m în calcul c? b??tina?ii români, la momentul ocup?rii, constituiau peste 95 procente, iar la desprinderea de imperiu abia 51 de procente, atunci este limpede c? perioada 1812-1917 a fost una de genocid fizic ?i spiritual, de exterminare, asimilare, rusificare ?i de umilire a popula?iei autohtone din Basarabia. S? mai re?inem c? „misiunea civilizatoare" a Rusiei ?ariste timp de 105 ani a dat tocmai...2 procente de popula?ie, care ?tia ceva carte. Spre deosebire de turcii otomani, care ne cereau bir bunuri materiale, ru?ii ne luau totul, ?i, în primul rând, sufletul, con?tiin?a ?i fiin?a na?ional?.

Anul 1812 a fost ?i a r?mas cel mai negru an din istoria Basarabiei ?i a românimii. Ca dintr-o „Matrio?c?" tipic ruseasc?, din anul 1812 a ie?it oribilul iunie 1940, care a zmuls Basarabia ?i Bucovina din trupul României moderne, dând startul dezmembr?rii statului român unitar. Trâmbi?ata „eliberare a norodului moldovenesc" a însemnat un an de teroare ro?ie, de extermin?ri în mas? a popula?iei române?ti, de incendieri a bisericilor ortodoxe, de ucidere a preo?ilor ?i intelectualilor ?i, a finalizat înainte de r?zboiul sovieto-german, în 12 iunie 1941 cu o deportare de co?mar a zeci de mii de frunta?i români în Gulag-urile siberiene. ?i august 1944 a ie?it din „Matrio?ca 1812". La împ?r?irea Europei, dup? încheierea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, Rusia a cerut iar??i Basarabia, bazându-se pe furturile ei numite eliber?ri, din mai 1812 ?i iunie 1940. Merit? s? mai men?ion?m c? fa?? de Rusia ?arist?, care a p?strat nefragmentat teritoriul Basarabiei, Rusia comunist? a d?ruit Ucrainei p?mânturile noastre str?mo?e?ti din ?inutul Hotin, 250 de km de litoral la Marea Neagr? ?i peste 200 de km de Dun?re de la Reni pân? la Vâlcov, plus Bucovina de Nord. Planul lor satanic de a ne ?terge de pe harta Europei a prins contururi reale în perioada august 1944 - august 1991. Tot ce a început Rusia ?arist? a fost continuat ?i mai acerb de Rusia comunist?: mobilizarea tinerilor basarabeni în vara lui 1944 ?i transformarea lor în carne de tun pe linia întâia a frontului sovietic (circa o sut? de mii de b?rba?i împu?ca?i ?i schilodi?i); foametea organizat? din 1946-1947 care a ucis peste un sfert de milion de moldoveni; deport?rile în mas? ale gospodarilor, intelectualilor, preo?ilor din vara lui 1949 în Siberia ?i Kazahstan (peste un sfert de milion); neodeport?rile „voluntare" ale tinerilor basarabeni la p?mânturile în?elinite din Asia sovietic?; stimularea c?s?toriilor mixte (peste 250 de mii); transformarea R.S.S. Moldovene?ti într-un poligon experimental chimic, economic ?i polietnic, care prevedea ca în 20 de ani s? dispar? b??tina?ii, omul vechi, cu r?d?cini seculare, ?i s? apar? omul nou, f?r? memorie, f?r? limb? matern? ?i f?r? con?tiin?? na?ional? – homo sovieticus. Tot din „Matrio?ca 1812", Stalin a scos teoria limbii moldovene?ti ?i a na?iunii moldovene?ti, cultivând prin propagand?, educa?ie ?i instruire, în românii basarabeni dispre? ?i ur? fa?? de România ?i fa?? de tot ce e românesc. Testul de ur? fa?? de neamul t?u î?i garanta cariera profesional? ?i accesul spre un post din ierarhia comunist?. În fond, ar trebui s? recunoa?tem c? moldovenii f?r? con?tiin?? româneasc? sunt un produs tipic rusesc, iar Uniunea Sovietic? a reu?it s? pl?zmuiasc? pe teritoriul R.S.S. Moldovene?ti un mutant jalnic, care ast?zi poate fi v?zut în partidul comunist, în organiza?ii de felul „Patrio?ii Moldovei" sau „Liga tineretului rus", în institu?iile separatiste de la Tiraspol. La fel ar trebui s? spunem deschis, c? U.R.S.S. s-a pr?bu?it, dar Rusia a r?mas dominant? în Basarabia ?i Bucovina, c? otrava ideologic? a atacat gândirea normal? a zeci de mii de cet??eni moldoveni, care poart? în ei stigmatul dezonorant al anului 1812.

?i de ce s? ne prefacem c? furtul teritorial din 1812, 1940, 1944 vizeaz? doar Chi?in?ul? De ce ziua de 16 mai nu a fost declarat? zi de doliu na?ional pentru românii din ?ar? ?i de pretutindenea? De ce m?car, urma?ii Divanului Domnitorului ?tefan, autorit??ile jude?ene din Suceava, Boto?ani, Ia?i, Bac?u, Neam?, Vaslui, Gala?i, Vrancea, printr-o decizie local?, nu au coborât drapelele în bern?? De ce, fra?ilor, a?i l?sat s? fie împânzit? România cu monumente ale Rusiei ?ariste ?i sovietice, dar nu a?i g?sit un petec de p?mânt pentru un memorial al jerfelor ?i martirajului Basarabiei ?i Bucovinei rupte din trupul ??rii, un loc pentru pomenirea a peste milion ?i jum?tate de români basarabeni asasina?i, deporta?i, expatria?i, un loc unde fiecare cu suflet de român s? poat? s?-?i aminteasc? de fra?i ?i s? aprind? o lumânare? Ce monumente au fost ridicate Basarabiei ?i Bucovinei în România ?i noi nu ?tim de ele? La urma urmei, Rusia ne-a desp?r?it provizoriu ?i nu Dumnezeu, fiindc? to?i cei care au fost, ?i noi, cei de azi din Basarabia, suntem os din osul României str?vechi ?i eterne, ?i suflet din sufletul ei...S? v? mai spunem care va fi urm?toarea postat? „eliberat?" de ru?i, dac? piere neamul românesc din Basarabia? Cred c? nu e nici un secret...

În luna mai a anului 2012 am comemorat 200 de ani de când cu?itul rusesc a fost înfipt în inima Moldovei istorice. De atunci ?i pân? ast?zi harta Neamului Românesc sângereaz?, iar marele Voievod ?tefan ne prive?te cu dojan? ?i nu-?i poate dormi somnul de veci la Putna. De?i rezisten?a româneasc? este una de referin??, mai r?mânem singurul popor din Europa, desp?r?it în dou?. E o umilire pentru lumea civilizat?. Dar pentru românime? Cine sau ce genera?ie va scoate cu?itul str?in din trupul Moldovei ?i va pune cap?t celei mai mari nedrept??i istorice? Întreab?-te, dac? ai în tine suflet de român. ?i nu tremura: cu?itul musc?lesc a ruginit demult, dar Basarabia, ca ?i sora ei Bucovina, nu ?i-a pierdut buletinul de identitate ?i nu a uitat drumul spre Putna, spre vatra ei milenar?, din care a fost zmuls? cu for?a. Basarabia, indiferent de marasmul ?i la?itatea politicienilor din stânga ?i dreapta Prutului, calc? cu demnitate peste „Matrio?ca 1812" ?i, prin Tricolorul care nu a recunoscut ?i nu recunoa?te frontierele artificiale, lumineaz? întunericul ?i rena?te speran?ele din suflete ?i de pe harta inimii noastre. footer