Revista Art-emis
O lec?ie sincer? de istorie ?i un patriotic avertisment PDF Imprimare Email
Prof. Dr. George Coand?   
Sâmbătă, 16 Iunie 2012 19:33
George Coand? art-emisIndubitabil, Alexandru Manafu-Târgovi?te este, la acest moment, unul din cei mai importan?i istorici militari români. ?i-a câ?tigat aceast? binemeritat? postur? prin excep?ionalul s?u travaliu, în care ?i-a asumat riscul de a rosti adev?rul, de multe ori ascuns din interese ocult-conjuncturale, sau la comand? politic?, ?i din afara fruntariilor ??rii ?i din l?untru, transmis? de puterile politice aflate într-un moment ori altul la cârma statului, repet, adev?rul, pe seama istoriei militare a românilor - pe genul de arm? - cu stringente ?i persuadante conexiuni cu istoria în general. De ast? dat?, colonelul doctor Alexandru Manafu care, dintr-o irepresibil? iubire pentru ora?ul s?u natal Târgovi?te, ?i întru cinstirea-i, i-a ad?ugat numele la numele s?u de familie, întâlnindu-se în acest gest cu un celebru concet??ean, academicianul medic Constantin Ionescu-Târgovi?te s-a aplecat cu impresionant? luare aminte asupra istoriei unei arme str?vechi, ?i în lume, ?i pe p?mânt românesc, ?i care a f?cut istorie: cavaleria. Astfel c? i-a d?ruit dou? volume întru neuitare.

De la primul stat dac centralizat al lui Burebista - ca s? lu?m ca punct de referin?? acest moment excep?ional din istoria noastr? na?ional?, ?i pe care, din p?cate, ast?zi, unii bolnavi de oportunism antiromânesc sulfuros îl contest? - ?i pân? la cel de-al Doilea R?zboi Mondial, (r?zboiul pentru ap?rarea fin?iei na?ionale, cum îl denume?te autorul, pentru prima dat? de altfel, în istoriografia româneasc?) Cavaleria a fost arma care cu jertf? ?i devo?iune fa?? de Patrie, „câmpurile de onoare", ?i-a a?ternut în iure?ul ?arjelor semn?tura pe cartea de istorie a românilor ?i a contribuit la m?re?ia ?i d?inuirea acestei istorii. Am citit aceast? excep?ional? istorie, a? putea spune, pe ner?suflate, atât din imboldul istoricului cât ?i din cel al jurnalistului care sunt, nes??ioasa-mi curiozitate fiindu-mi satisf?cut? cu preaplinul de informa?ii capabil s? schimbe unele concepte suferind de antrasaje... academice, developând, în ceea ce-l prive?te pe autor dou? ipostaze care-l onoreaz?: patriotismul ardent, manifest exprimat, într-o vreme când spirite ma?tere ne toarn? în suflete otrav? globalizatoare antiromâneasc? ?i respectul, de o profund? responsabilitate ?tiin?ific?, atunci când asemenea lui Nicolae B?lcescu, se ostene?te cu nobil? str?danie s? descifreze „sfânta carte unde se afl? înscris? istoria României". Dar ceea ce m-a impresionat, dincolo de descrierea, cu minu?ie, a evolu?iei ?i rolului cavaleriei, a implic?rii sale în mersul istoriei la români, de emo?ionanta portretizare a unor personalit??i militare de excep?ie (Marin Manafu, Andrei Cristescu, Aurel Racovi??, Nicolae Sebastian, Radu Ionescu-Gala?i, C.I. Bucur, Marin Badea Dragnea, Paul Popescu, Lorenz A. Alexandru, Ioan Rusu), este curajul ?i demnitatea exprimate în cartea a doua „Mo?tenirea cavaleriei. Împliniri, speran?e ?i deziluzii", un curaj cu risc asumat datorit? deconspir?rilor - pentru mul?i dintre cei ce vor citi aceast? carte spectacular?, senza?ional? chiar - care, în aparen??, n-au nici o leg?tur? cu istoria cavaleriei, dar au cu istoria ?i destinul, nu o dat? crucificat al României. A?a cum este cazul unui document incendiar vizând dezmembrarea Statului Na?ional Unitar Român, amintind de celebra falie geopolitic? a lui Huntigton ?i care tran?eaz?, ca la abator, patria românilor, pe criterii religioase, între catolicism ?i ortodoxie, Transilvania fiind... arondat? Ungariei. De altfel, România este - precizeaz? documentat autorul - asasinat? de dou? decenii încoace de tr?d?torii mancurtiza?i dintre români ?i care sunt killeri la ordinul mogulilor mondializ?rii, a celor care opera?ionalizeaz? strategia letal? „New Age". ?i astfel în?elegem avertismentul din final al autorului: „De?teapt?-te române din somnul cel de moarte. Nu mai este doar un imn, ci rug?ciunea Învierii, pe care, în lipsa noastr?, când suntem oleac? pleca?i din istorie, o doine?te râul ?i ramul".

Alexandru Manafu-Târgovi?te nu numai c?, dintr-un visceral sentiment patriotic lanseaz? acum când înc? nu este prea târziu (sau poate este) un avertisment, un S.O.S. România, dar ne ofer?, totodat?, o lec?ie sincer? de istorie na?ional?. ?i o face, ?i ca pe o obliga?ie, ?i ca pe o datorie. Cu d?ruire. Merit?, deci, recuno?tin?a noastr? a fortiori.

Not?: Dr. George Coand?, Professor Honorificus al Universit??ii „Valahia", Târgovi?te este membru al Academiei Americano-Române de Arte ?i ?tiin?e din S.U.A. footer